GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER FOR LEVERANSER TIL AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS

1.  Generelt

Disse betingelsene er gyldig for alle leveranser til Autronica Fire and Security AS om ikke annet er skriftlig avtalt. Den generelle innkjøpsbetingelsen rangeres foran andre kontrakter og dokumenter som tidligere er gitt i forbindelse med denne kontrakten og tidligere kontrakter, inkludert leverandørens generelle salgsvilkår, dersom slike er utarbeidet.

Dersom forhold ikke er dekket av disse betingelser, gjelder NL-09, Alminnelige leveringsbetingelser for leveranser av maskiner og annet mekanisk utstyr" for Danmark, Finland, Norge og Sverige. For andre land gjelder Orgalime S 2012. 

Disse betingelsene kan bare endres dersom partene i fellesskap skriftlig avtaler dette, og er en del av partenes rammeavtale.


2.  Definisjoner 

Kunde: Autronica Fire and Security AS
Leverandør: Firma eller person som iht. bestillingen er kunde sin kontraktsmotpart
Partene: Kunden og Leverandøren 
Kontrakten: Dette dokumentet inkludert bilag.
Innkjøpsordre i form av «MF-dokument» eller «OP-dokument»: bestilling fra Kunde til Leverandør med tilhørende spesifikasjoner. 
Varer: Materialer, utstyr, dokumentasjon og andre varer som skal leveres av Leverandøren til Kunde i henhold til en innkjøpsordre.


3. Tilbud

Tilbud utarbeides kostnadsfritt. Eventuelle avvik fra forespørsel må spesifisere uttrykkelig.

Kunde har rett til å godta ethvert tilbud eller forkaste samtlige, såfremt leverandøren ikke tydelig gir begrensninger i sitt tilbud.


4. Priser

Dersom ikke annet er avtalt, er den angitte pris å forstå FCA angitt utleveringssted (INCOTERMS®2010) inkl. emballasje gjeldende toll, skatt og øvrige avgifter med mer både i produsert land, transitt land og i Norge, men eksklusive norsk mva. som er gyldige på kontraktsdatoen.

Alle priser er faste. Med fast pris menes at Kunde ikke aksepterer valutaklausuler, indeksregulering av priser eller andre former for regulering.

Kunde aksepterer ikke faktureringsgebyr, ekspedisjonsgebyr, emballasjegebyr, merkegebyr eller annen gebyr i tillegg til prisen.


5. Bestilling og ordrebekreftelse 

Kun skriftlige bestillinger er bindende for Kunde, dette omfatter også bestillinger på e-post.

Ordrebekreftelse skal sendes Kunde senest 2 virkedager etter ordredato på mail til

[email protected]

Leverandøren skal bekrefte leveringsdato i h.h.t gjeldende Incoterms.

I motsatt fall forbeholder Kunde seg rett til å kansellere ordren.

Ordrebekreftelsen skal inneholde følgende informasjon:

 • Kundens Innkjøpsordre nummer, varelinjenummer, artikkel nummer, beskrivelse, Leverandørens art nummer, antall, pris og bekreftet leveringsdato.
 • Dersom ordrebekreftelse ikke er mottatt innen tidsfristen skal dette ansees som Leverandørens aksept for de leveringstider som er angitt i Kundens Innkjøpsordre / OP, og vilkår for konvensjonalbot ved forsinket levering, eller kompensasjon for tap som følge av forsinkede leveranser er gjeldende.

6. Betalingsbetingelser

Dersom ikke annet er avtalt skal betaling skje fri måned + 60 dager etter mottagelse av korrekt faktura forutsatt at Leverandørens forpliktelser iht. bestillingen er oppfylt og komplett levering har funnet sted.

Leverer Leverandøren tidligere enn avtalt, regnes betalingsbetingelsene fra avtalt leveringstidspunkt.

All faktura skal være påført Kundens Innkjøpsordre nummer som er angitt på ordren.

Sendes til:

[email protected]

Ved forsinket betaling svares rente iht. Morarenteloven av 17.12.1976.

Ved forskuddsbetaling skal Leverandøren stille bankgaranti for forskuddsbeløpet.


7. Opprinnelsesdokumenter/Tollfakturaer 

For alle handelsvarer levert Kunde kreves opplysninger om Opprinnelsesland og Tolltariffnummer.


8. Leveringsbetingelser 

Levering skal skje FCA angitt utleveringssted (INCOTERMS®2010)

Leverandøren skal levere i h.h.t leveringsmåte angitt på Innkjøpsordren.

Leveransen skal være forsvarlig emballert og merket, og følgeseddel eller pakkseddel skal følge leveransen som skal inneholde følgende:

 • Leverandørens navn
 • Kundens Innkjøpsordre / OP nr.
 • Kundens artikkel nummer.
 • Antall kolli
 • Dato for ekspedering
 • Riktig varebenevnelse
 • Forsendelsesmåte / transportør
 • Signatur fra ekspeditør
 • Bruttovekten skal angis på alle forsendelser og pakksedler
 • Evt. Spesielle tillegg vedrørende leveransen utfra spesifikasjoner gitt i bestillingen.

Hvis sertifikater/dokumentasjon er spesifisert i bestillingen, skal disse leveres samtidig med varen.

Da sertifikater/dokumentasjon betraktes som en del av leveransen, blir faktura ikke betalt før dette er mottatt Kunde.

Levering skal finne sted til avtalt tid. Leverandøren anses ikke å ha oppfylt sine forpliktelser før alle varelinjer iht. bestillingen er komplett levert. Delleveringer aksepteres ikke, og kan ikke anses som en delvis oppfyllelse av Leverandørens leveringsforpliktelser med mindre dette er skriftlig avtalt på forhånd.

Leverandøren forplikter umiddelbart å underrette Kunde skriftlig dersom det er grunn til å anta at den avtalte leveringstid ikke kan overholdes. I meddelelsen skal angis grunnen til forsinkelsen og hvor stor forsinkelsen antas å bli. Leverandør forplikter også å informere om hvilke tiltak han vil iverksette for å redusere forsinkelsen. Leverandøren er ansvarlig for direkte og indirekte tap som Kunde lider, i den utstrekning disse kunne vært unngått dersom Leverandør hadde gitt meddelelsen i rett tid.

Hvis leveringen blir forsinket, kan Kunde kreve en dagmulkt stor 0,35 % pr. kalenderdag av den totale bestillingssum begrenset oppad til 15 % av denne eller kreve det direkte tapet erstattet. 

Dersom Leverandør eller noen han svarer for har utvist uaktsomhet og dermed er erstatningsansvarlig, kan Kunde i stedet for dagmulkt kreve erstatning både for det direkte og indirekte tap han lider ved forsinkelsen.

Skulle leveransen være eller antas å bli forsinket og forsinkelsen er av vesentlig betydning for Kunde, har Kunde rett til kostnadsfritt å heve bestillingen.

Dersom forsinkelsen forårsaket av leverandøren overskrider 1 uke utover bekreftet leveringstidspunkt gir dette Kunde rett til å annullere bestillingen, uten kostnader for Kunde.

Kunde skal i så fall oppgi konsekvenser med forsinkelsen (Kundes Kunde har kansellert p.g.a forsinkelse, alternativer er anskaffet for å opprettholde lev tid fra Kunde etc.)

Leverandør plikter å bestrebe at forsinkelsen og skadevirkningene av denne blir mest mulig redusert. Dersom Leverandør påberoper seg Force Majeure, skal tilfredsstillende dokumentasjon fremlegges for Kunde.


9. Endringer

Kunde har rett til å endre leveringsdato, kvantum, kvalitet, funksjoner og egenskaper ved leveransen – eller deler av de inntil 2 uker før avtalt leveringstidspunkt – forutsatt at slike endringer ikke overskrider det som partene med rimelighet kunne forvente da innkjøpsordren ble sendt fra Kunde.

Endringene skal sendes skriftlig, eller gjennom e-post av Kunde. Leverandøren skal innen 2 – to - virkedager skriftlig bekrefte eventuell innvirkning på pris, leveringstid og tekniske løsninger. Alle prisjusteringer skal svare til de prinsipper for prising som anvendes for resten av innkjøpsordren.

Dersom Leverandør unnlater å gi slik meddelelse innen tidsfristen, taper han retten til å kreve endring av pris og/eller leveringstid. Endringsordre skal iverksettes straks.


10. Avbestilling

Kunde kan ved skriftlig varsel eller via e-post til Leverandør avbestille leveransen helt eller delvis inntil 2 uker før avtalt leveringstidspunkt.

Etter slik avbestilling skal Kunde betale Leverandør for det arbeid som allerede er levert eller utført, samt dekke dokumenterte og nødvendige utgifter oppstått som en direkte følge av avbestillingen.

Når det gjelder det som ikke er levert, skal det godtgjøres for dokumenterte, påløpte og nødvendige kostnader, forutsatt at Leverandør gjør sitt ytterste for å minimalisere disse.

Utover dette er ikke Leverandør berettiget til noen kompensasjon p.g.a slik avbestilling


11. Mislighold

Det foreligger en mangel dersom den leverte varen ikke dekker de formål og/eller innehar de funksjoner og kvaliteter som følger av Innkjøpsordre med vedlegg.

Dersom hele eller deler av leveransen blir avvist av Kunde fordi den ikke tilfredsstiller spesifikasjoner eller spesielle kontraktsvilkår, er partiet å anse som ikke levert. Bestemmelsene om konvensjonalbot/kompensasjon for produksjonstap som følge av forsinkede eller gale leveranser i de spesielle kontraktsvilkårene vil komme til anvendelse i et slikt tilfelle.


12. Garanti- og reklamasjonsperioden 

Forutsatt normal aktsom bruk fra Kunden skal Leverandøren uten ekstra kostnad avhjelpe mangler for å sikre at den leverte varen er i god driftsmessig stand. Garantien gjelder i 24 måneder fra faktisk levering er skjedd.

Dersom varen er ment å vare vesentlig lengre enn to år, kan reklamasjon for mangler gjøres gjeldende i fem – 5 år.

Tilsvarende garanti- og reklamasjonsfrist gjelder ved eventuell tilleggs levering eller for den del eller de deler som er erstattet/utskiftet.

Kunde skal reklamere innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde ha vært oppdaget.

Det gjelder ingen reklamasjonsfrist dersom Kunden eller noen han svarer for har opptrådt forsettlig, grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.


13. Konfigurasjonsstyring 

i Produkter levert i henhold til Leverandørs spesifikasjon

Dersom produktet (ene) dekket av denne kontrakt ikke er basert på en Kundes spesifikasjon eller spesiallaget for Kunde, men er en del av Leverandørens "standard" produktutvalg, skal Leverandøren uten opphold informere Kunde om endringer i produktet. Dersom endringer på noen måte påvirker ytelser, fysisk-, elektrisk-, logisk- eller annet grensesnitt eller tilgjengelighet/MTBF (mean time between failures) på produktet skal Kunde skriftlig godkjenne endringen før den implementeres på leveranser til Kunde.

ii  Produkter levert i henhold til Kundes spesifikasjon 

Dersom produktet (ene) dekket av denne kontrakt er i henhold til en Kundes spesifikasjon, eller er utviklet av Kunde, kan leverandør til enhver tid foreslå endringer i design, tegninger eller spesifikasjon som han mener vil resultere i mer effektiv produksjon, bedre ytelser/tilgjengelighet, leveringstid og/eller reduserte kostnader. Leverandør skal imidlertid ikke på noen måte iverksette endringer før Kunde skriftlig har godkjent disse.


14.  Kvalitet og kontroll

Leverandøren skal ha et tilfredsstillende kvalitetssikrings- og HMS-system som er tilpasset kjøpets art. Relevante systemkrav basert på ISO 9001 og ISO 14001 eller tilsvarende skal være ivaretatt. 

Kunde eller Kundes Kunde har til enhver tid rett til å foreta undersøkelser og kontroller hos Leverandør og/eller evt. underleverandører for å forsikre seg om at leveransen blir utført iht. avtalt systemkrav og forøvrig iht. bestillingen. Leverandør er forpliktet til å være behjelpelig med å foreta slik kontroll. Likeledes kan Kunde forlange fremlagt prøveprotokoll, materiale-sertifikater og beregninger. 

Leverandør skal forsikre at alt materiale som anvendes i produksjon eller prosesser oppfyller de helse, miljø og sikkerhetsforskrifter som gjelder i produksjons- og salgsland. 

Leverandør skal forsikre at leveransen/produktene ivaretar kravene i myndighetenes lister for kjemikalier. Ved leveranse av kjemiske stoffer og produkter er Leverandør ansvarlig for at forskriftsmessige sikkerhetsdatablader er registrert/registreres og vedlikeholdes i Produktinformasjonsbanken (PIB) på norsk, samt dekke kostnader for dette. 

Viser det seg på noe tidspunkt at utførelsen er mangelfull eller at den på annen måte ikke er tilfredsstillende, påligger det Leverandør omgående å foreta de utbedringer som er nødvendige eller som Kundens kontrollør forlanger. Kostnader for utbedringer og kontroll av disse betales av Leverandør. Leverandørens Kvalitetssikringssystem system skal på oppfordring kunne dokumenteres for Kunde eller Kundes kunder.

Kunden skal ha rett til å utføre kvalitetsrevisjoner hos Leverandøren og dennes leverandører. 

Dersom deler eller produkt som er levert i henhold til denne kontrakt ikke tilfredsstiller krav i kontrakten eller spesifikasjoner i tilknytning til kontrakten, har Kunde rett til å avvise dette materiellet. Dersom spesifikasjonene tillater det kan Leverandør utbedre det avviste materiellet og fremme det for godkjenning på ny. Det skal angis at dette er utbedret, tidligere avvist materiell. Uten hensyn til det ovennevnte har Kunde dersom materiell avvises, rett til å kreve ny produsert materiell levert til erstatning for det avviste partiet.

Leverandøren og dens underleverandører skal forsikre seg om at UTC - Etiske regler for leverandører og FNs menneskerettigheter blir ivaretatt. 


15. Produktspesifikasjon 

Leverandør skal på oppfordring fra Kunde kunne levere dokumentasjon på produktets Opprinnelsesland(CoO – Country of Origon), i tillegg til ECCN (Export Control Classification Number). 

REACH og ROHS regelverk skal være ivaretatt og forelegges Kunden på forespørsel. 

Leverandøren skal forsikre seg at produktene ivaretar myndighetskravene for kjemikalier, og om nødvendig fremlegge datablad på forespørsel fra Kunde. 

For produkter som klassifiseres som ”Farlig gods”, kreves det at Leverandøren overholder relevante nasjonale forskrifter og internasjonale sikkerhetskrav


16. Samsvarserklæring.

Leverandøren bekrefter med dette at det materiell som leveres Kunde under denne kontrakten, tilfredsstiller Produkt- og Elektrisitetstilsynets forskrift FEU fra 15.08.95, herunder krav til CE- merking dersom dette er relevant for produktet, og at Leverandøren uten unødvendig opphold kan skaffe gyldig dokumentasjon på anvendt utstyr slik forskriften bestemmer.

Dersom utstyr levert under denne kontrakten ikke skulle oppfylle forskrift fastsatt av offentlig myndighet som beskrevet over, og/eller at dokumentasjon ikke kan frembringes, vil Leverandøren være ansvarlig for alle kostnader og eventuelle gebyrer til Produkt- og Elektrisitetstilsynet og andre offentlige myndigheter som Kunde og senere omsetningsledd måtte bli påført som følge av manglende oppfyllelse.


17. Tegninger, dokumentasjon, materiell, utstyr, komponenter, verktøy, etc. levert av Kunden 

Alle tegninger, dokumentasjon, materiell, utstyr, komponenter, verktøy etc. som er levert av eller betalt av Kunde forblir Kundens eiendom. Disse skal ikke kopieres, reproduseres eller utleveres til tredjemann uten Kundens skriftlig tillatelse.

Dette skal til enhver tid lagres på en forsvarlig måte som sikrer identifikasjon og atskillelse fra øvrig materiell hos Leverandøren, og på en måte som ikke vil gi forringelse av kundens eiendom.

Med unntak av materiell som er installert i eller inngår i materiell levert i henhold til denne kontrakt, skal tegninger, dokumentasjon, materiell, utstyr, komponenter, verktøy etc. på forespørsel leveres tilbake til Kunde i samme tilstand som det ble levert til Leverandøren hensyntatt av normal slitasje.


18. Oppfinnelser, patenter og varemerker

Leverandøren garanterer at leveranse i denne kontrakt ikke bryter mot patenter eller registrert varemerker. Leverandøren skal holde Kunde, dennes kunder og ansatte skadesløs for alle krav i forbindelse med patentrettigheter eller registrert varemerker som resultat av gjennomføringen av denne kontrakt, inkludert underkontrakter, samt Kundes bruk av materiell tjenester levert i henhold til denne kontrakt.


19. Konfidensialitet

Leverandøren bekrefter herved at all informasjon angående Kundes markedsføring, strategier, økonomi og kunder samt spesifikasjon, design, utforming, produksjon og virkemåte for Kundes eksisterende og fremtidige produkter gitt til ham av Kunde i løpet av forhandling eller gjennomføring er Kundes eiendom og gitt Leverandøren på konfidensiell basis for bruk kun i forbindelse med gjennomføringen av denne kontrakten.

Leverandøren garanterer at de ikke har eller vil reprodusere eller bruke denne informasjon i annen hensikt eller omfang en det som er strengt nødvendig for å sikre fullførelsen av denne kontrakten eller meddele informasjonen til tredje part uten at skriftlig samtykke er gitt av Kunde på forhånd. Leverandøren vil også dersom det kreves av Kunde sørge for at de enkelte ansatt som involveres i gjennomføringen av leveransen undertegner en nærmere avtalt konfidensialitetserklæring.

Leverandør skal ikke uten at skriftlig samtykke er gitt av Kunde på forhånd offentliggjøre eksistensen eller noen del av innholdet i denne kontrakt.


20. Underleverandører

Leverandøren skal ikke inngå kontrakt om underleveranser for deler av leveransen uten at Kunden på forhånd har gitt sitt samtykke. Leverandøren er ansvarlig overfor Kunden etter denne kontrakt for slike underleverandører på samme måte som om Leverandøren selv hadde utført hele leveransen.

Leverandøren plikter å sørge for at Kundens rettigheter etter disse innkjøpsbetingelser kan gjøres gjeldende mot Leverandørens underleverandører.


21.  Force majeure

Kunden er ansvarsfri for uteblitt, forsinket, endret og/eller mangelfull levering i force majeure-tilfellene. Med «force majeure» menes i denne sammenheng hendelser som er utenfor kontraktspartenes kontroll og som hindrer gjennomførelsen av kontrakten, herunder, men ikke begrenset til, krig, mobilisering, fiendtlige handlinger, streik og lockout så lenge dette ikke er en lokal konflikt hos en av kontraktspartene, jordskjelv og andre naturkatastrofer, brann.

Dersom forsinkelsen ikke skyldes force majeure eller Kunde skal vilkårene for Konvensjonalbot som avtalt benyttes. Kunde har i denne forbindelse ingen forpliktelse på å beregne eller dokumentere et eventuelt tap, dersom det ikke er avtalt kompensasjon for tap på grunn av produksjonsstans som følge av forsinkede eller gale leveranser.


22. Konkurs, akkord eller lignende

Dersom Leverandørens virksomhet åpnes for gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende skal Leverandøren omgående skriftlig varsle Kunden om dette, og Kunden har rett til å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning.


23.  Lovvalg og konfliktløsning

Lovvalg: Partenes rettigheter og plikter etter kontrakten bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Tvister:   Eventuelle tvister om forståelsen av denne kontrakt skal søkes løst ved forhandlinger. Hvis forhandlingene ikke løser tvisten innen 30 dager. kan hver av Partene forlange tvisten avgjort ved norske domstoler. 

Partene vedtar Sør-Trøndelag Tingrett som rett verneting


Autronica Fire and Security AS, Rev. 4, 2017-05-03