FOR LEVERANCER TIL AUTRONICA FIRE AND SECURITY A/S DENMARK


Dato: 16.10.2017

1. Generelt

Disse Købsbetingelser gælder for alle leverancer til Autronica Fire and Security A/S, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købsbetingelserne har forrang frem for øvrige kontrakter og dokumenter, som tidligere er udleveret i forbindelse med denne og tidligere kontrakter, herunder Leverandørens eventuelle almindelige salgsbetingelser.

Eventuelle forhold, der ikke er dækket af disse Købsbetingelser er underlagt ”NL-09, Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk og elektronisk udstyr ” i Danmark, Finland, Norge og Sverige. For alle andre lande gælder Orgalime S 2012. 

Disse Købsbetingelser kan alene ændres, såfremt det aftales skriftligt mellem Parterne, og såfremt dette er en del af Parternes rammeaftale. 


2. Definitioner 

Kunden:Autronica Fire and Security A/S
Leverandøren:Det selskab eller den person, som er kundens kontraktpart ifølge ordren.
Parterne: Kunden og Leverandøren.
Kontrakten: Dette dokument med bilag.
Købsordren i form af et ”MF-dokument” eller et ”OPdokument”: Ordre fra Kunden til Leverandøren med tilhørende specifikationer.
Varerne: Materialer, udstyr, dokumentation og andre varer, som Leverandøren skal levere til Kunden i henhold til købsordren.


3. Tilbudsafgivelse

Tilbud udarbejdes uden beregning. Eventuelle afvigelser fra ordren skal udtrykkeligt specificeres. Kunden er berettiget til at godkende dele af tilbud eller afvise alle tilbud, såfremt Leverandøren ikke klart angiver restriktioner i tilbuddet.


4. Priser

Medmindre andet er aftalt inkluderer den aftalte pris fri levering til fragtfører med angivelse af leveringssted, FCA (INCOTERMS®2010), herunder indpakning, gældende told, skat og andre afgifter, osv. i det producerede land, transitland og Danmark, men eksklusiv dansk moms gældende på datoen for indgåelsen af kontrakten.

Alle priser er faste priser. Faste priser betyder, at Kunden ikke accepterer valutabestemmelser, indeksregulerede prisreguleringer eller andre former for reguleringer.

Kunden accepterer ikke faktureringsgebyrer, ekspeditionsgebyrer, emballageafgifter, varemærkegebyrer eller andre gebyrer ud over prisen.


5. Afgivelse af ordre og ordrebekræftelse

Alene skriftlige ordrer er bindende for Kunden, hvilket inkluderer ordrer afgivet pr. e-mail.

En ordrebekræftelse skal sendes pr. e-mail til Kunden senest to hverdage efter datoen for afgivelsen af ordren til [email protected]

Leverandøren skal bekræfte leveringstidspunktet i henhold til gældende Incoterms. I modsat fald forbeholder Kunden sig retten til at annullere ordren.

Ordrebekræftelsen skal indeholde følgende oplysninger: Kundens købsordrenummer, linjenummer, varenummer og beskrivelse samt Leverandørens varenummer, antal, pris og bekræftelse af leveringstidspunktet.

Såfremt ordrebekræftelsen ikke er modtaget før udløbet af tidsfristen, vil det blive anset som Leverandørens accept af leveringstidspunktet angivet i Kundens Købsordre/OP, og betingelserne for betaling af konventionalbod ved for sen levering eller erstatning for tab som følge af for sen levering vil være gældende.


6. Betalingsbetingelser

Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske pr. løbende måned + 60 dage efter modtagelse af korrekt faktura, forudsat at Leverandørens forpligtelser i henhold til ordren er opfyldt og der er sket fuldstændig og endelige levering.

Såfremt Leverandøren leverer tidligere end aftalt, vil betalingsbetingelserne beregnes fra den aftalte leveringsdato.

Alle fakturaer skal indeholde Kundens Købsordrenummer, som angivet i ordren.

Faktura sendes til: [email protected]

Ved Kundens forsinkede betaling pålægges morarente i henhold til gældende rentelov.

For eventuelle forudbetalinger skal Leverandøren stille en bankgaranti for det forudbetalte beløb.


7. Oprindelsesattester/toldfakturaer

For alle handelsvarer leveret til Kunden kræves der oprindelsesattest og toldtarifnummer.


8. Leveringsbetingelser

Levering skal ske til det angive leveringssted i henhold til FCA, (INCOTERMS®2010).

Leverandøren skal levere i henhold til den leveringsmetode, der er angivet i Købsordren.

Leverancer skal være forsvarligt pakket og mærket, og der skal medfølge følgesedler indeholdende følgende informationer:

  • Leverandørens navn
  • Kundens Købsordre/OP-nr
  • Kundens varenummer
  • Antal pakker
  • Dato for afsendelse
  • Korrekt varenavn
  • Forsendelsesmetode/fragtfirma
  • Fragtfirmaets underskrift
  • Bruttovægt skal angives på alle forsendelser og følgesedler.
  • Eventuelle yderligere bemærkninger vedrørende leverancen i henhold til specifikationer angivet i ordren.

Såfremt attester/dokumentation er specificeret i ordren, skal disse leveres sammen med varerne. I de tilfælde, hvor attester/dokumentation anses for værende en del af leverancen, vil faktura ikke blive betalt, før Kunden har modtaget disse.

Levering skal finde sted på det aftalte tidspunkt. Leverandøren vil ikke blive anset for at have opfyldt sine forpligtelser, før alle varer er leveret i overensstemmelse med ordren. Delleverancer accepteres ikke og vil ikke blive anset for værende delvis opfyldelse af Leverandørens forpligtelser, medmindre dette forudgående er skriftligt aftalt.

Leverandøren er forpligtet til straks skriftligt at meddele Kunden, såfremt der er grund til at antage, at det aftalte leveringstidspunkt ikke kan overholdes. Meddelelsen skal angive begrundelsen for forsinkelsen og angive forsinkelsens omfang. Leverandøren er ligeledes forpligtet til at meddele, hvilke initiativer, der vil blive taget for at reducere forsinkelsen. Leverandøren er erstatningsansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tab, som Kunden måtte lide, i det omfang, at disse tab kunne have været undgået, såfremt Leverandøren havde meddelt dette i rette tid.

Såfremt leverancen er forsinket, kan Kunden kræve en konventionalbod på 0,35 % pr. kalenderdag af det samlede ordrebeløb, dog højest 15 % af dette beløb, eller kræve erstatning for direkte tab.

Såfremt Leverandøren eller en part, som denne er ansvarlig for, har handlet uagtsomt og dermed har et erstatningsansvar, kan Kunden i stedet for dagbøder kræve erstatning for både direkte og indirekte tab lidt som følge af forsinkelsen.

Såfremt leverancen er, eller antages at blive, forsinket, og forsinkelsen er væsentlig for Kunden, er Kunden berettiget til vederlagsfrit at annullere ordren.

Såfremt Leverandørens forsinkelse overskrider én uge fra det bekræftede leveringstidspunkt, er Kunden berettiget til vederlagsfrit at annullere ordren.

I sådanne tilfælde skal Kunden angive konsekvensen af forsinkelsen (Kundens kunde har annulleret ordren på grund af forsinkelsen, der krævedes alternativer for at overholde leveringstidspunkt fra Kundens side, osv.).

Leverandøren forpligter sig til at sikre, at forsinkelsen og eventuelle skadevirkninger i den forbindelse reduceres mest muligt. Såfremt Leverandøren påberåber sig Force Majeure, skal der fremlægges tilfredsstillende dokumentation for Kunden.


9. Ændringer

Kunden er berettiget til at ændre leveringstidspunkt, mængde, kvalitet, egenskaber og karakteristika for leverancen eller dele heraf, indtil to uger før det aftalte leveringstidspunkt, forudsat at sådanne ændringer ikke overstiger det, som parterne rimeligvis kunne forvente, da Købsordren blev afgivet af Kunden.

Kunden skal fremsende ændringerne skriftligt eller pr. email. Inden for to hverdage skal Leverandøren skriftligt fremsende bekræftelse af ændringerne med angivelse af virkningen på pris, leveringstidspunkt og tekniske løsninger. Alle prisreguleringer skal stemme overens med de prisfastsættelsesprincipper, der gælder for resten af købsordren. Såfremt Leverandøren ikke fremsender en sådan bekræftelse før den angivne tidsfrist, fortabes retten til at kræve regulering af pris og/eller leveringstidspunkt. Ændringer til ordrer skal ekspederes straks.


10. Annullering

Kunden kan annullere hele eller dele af en leverance ved skriftligt varsel herom pr. brev eller e-mail til Leverandøren op til to uger før det aftalte leveringstidspunkt.

I forbindelse med en sådan annullering skal Kunden betale Leverandøren for det arbejde, der allerede er leveret, eller udført, og dække de dokumenterede og nødvendige omkostninger der er opstået som direkte følge af annulleringen.

For eventuelle varer, der endnu ikke er leveret, betales erstatning for de dokumenterede, påløbne og nødvendige omkostninger, forudsat at Leverandøren gør sit yderste for at begrænse sådanne omkostninger.

Leverandøren er ikke på anden vis berettiget til erstatning på grund af en sådan annullering.


11. Misligholdelse

Såfremt en leveret vare ikke passer til formålet og/eller ikke indeholder de funktioner og egenskaber, der er angivet i Købsordren med bilag, udgør dette en mangel.

Såfremt alle eller dele af leverancerne afvises af Kunden på grund af manglende opfyldelse af specifikationerne eller særlige kontraktbetingelser, vil forsendelsen blive anset for ikke værende leveret. I sådanne tilfælde vil de særlige kontraktbetingelser vedrørende konventionalbod/erstatning for produktionstab på grund af forsinket levering finde anvendelse.


12. Garantiperiode og klageadgang

Forudsat at Kunden anvender varerne med normal varsomhed, skal Leverandøren uden beregning afhjælpe mangler, således at det sikres, at den leverede vare er i god driftstilstand. Garantien er gældende i 24 måneder fra leveringsdatoen.

Såfremt en vare er beregnet til at holde væsentligt længere end to år, kan eventuelle mangler påberåbes i indtil fem år efter leveringsdatoen.

Samme garanti og indsigelsesfrist gælder for eventuelle ekstra leverancer eller for de erstattede/udskiftede elementer.

Kunden skal påberåbe sig manglen inden for et rimeligt tidsrum efter at manglen er eller burde være konstateret.

Der er ingen indsigelsesfrist, såfremt Leverandøren, eller en person for hvem denne er ansvarlig, har handlet bevidst uagtsomt eller har udvist grov forsømmelighed eller på anden vis har handlet uhæderligt eller i ond tro.


13. Konfigurationsstyring

Produkter leveret i henhold til Leverandørens specifikationer

Såfremt produkter i henhold til denne kontrakt ikke er baseret på Kundens specifikationer eller specielt fremstillet til Kunden, men er del af Leverandørens ”standard” produktudvalg, skal Leverandøren straks informere Kunden om eventuelle ændringer i produktet. Såfremt ændringerne på nogen måde kan påvirke serviceydelser, fysiske, elektriske, logiske eller øvrige grænseflader, eller produktets tilgængelighed/gennemsnitstiden mellem fejl, skal Kunden skriftligt godkende ændringen før den implementeres i leverancer til Kunden.

Såfremt produkter i henhold til denne kontrakt er i overensstemmelse med Kundens specifikationer, eller udviklet af Kunden, kan Leverandøren til enhver tid foreslå ændringer i design, tegninger eller specifikationer, som Leverandøren mener, vil medføre en mere effektiv produktion, bedre service/tilgængelighed og leveringstider og/eller reducerede omkostninger. Leverandøren kan dog aldrig iværksætte ændringer uden Kundens forudgående skriftlige godkendelse.


14. Kvalitet og kontrol

Leverandøren skal anvende et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem og HSE-system, som er tilpasset arten af købet. Systemkrav baseret på ISO 9001 og ISO 14001 eller tilsvarende skal overholdes.

Kunden eller Kundens kunde er til enhver tid berettiget til at gennemføre undersøgelser og kontroller hos Leverandøren og/eller eventuelle underleverandører for at sikre, at levering gennemføres i henhold til de aftalte systemkrav og på anden vis i overensstemmelse med ordren. Leverandøren er forpligtet til at assistere med gennemførelsen af en sådan kontrol. Kunden kan ligeledes kræve fremlæggelse af testprotokoller, materialecertifikater og beregninger.

Leverandøren skal sikre, at alle materialer anvendt i produktionen eller i processer opfylder reglerne gældende for sundhed, sikkerhed og miljø i det land, hvor varerne produceres og sælges.

Leverandøren skal sikre, at leverancen/produkterne opfylder kravene til SVHC-stoffer myndighedernes kandidatliste. Ved levering af kemiske stoffer og produkter, er Leverandøren ansvarlig for at sikre, at sikkerhedsdatablade er registreret/bliver registreret hos de pågældende myndigheder, og vil betale omkostningerne i den forbindelse.

Såfremt det på noget tidspunkt konstateres, at der er fejl i produktionen eller den ikke er tilfredsstillende, er Leverandøren forpligtet til straks at afhjælpe de fejl, der er nødvendige at afhjælpe eller som kræves af Kundens kontrollant. Omkostninger til afhjælpning af fejl og mangler samt til inspektionen heraf afholdes af Leverandøren. På opfordring skal det være muligt at dokumentere Leverandørens kvalitetssikringsprocedure over for Kunden eller Kundens kunder.Kunden er berettiget til at udføre kvalitetskontrol hos Leverandøren og dennes leverandører.

Såfremt elementer eller produkter leveret i henhold til denne kontrakt ikke opfylder kontraktkravene eller specifikationerne i henhold til kontrakten, er Kunden berettiget til at afvise dem. Såfremt specifikationerne tillader det, kan Leverandøren afhjælpe mangler ved det afviste og levere det igen til godkendelse. Det skal i den forbindelse angives, at det drejer sig om fejlrettede, tidligere afviste produkter. Uden hensyn til ovenstående skal Kunden, såfremt produkter afvises, være berettiget til at kræve levering af ny producerede produkter som erstatning for det afviste parti.


15.Compliance

Leverandøren skal sikre, at bestemmelserne i UTC’s Code of Conduct for Leverandører overholdes.

Som minimum skal Leverandøren overholde alle love og regler gældende for driften af Leverandørens virksomhed og for Leverandørens forhold til UTC.

Leverandøren skal drive forretning i fuldstændig overensstemmelse med gældende love og regler for:

(a) eksport, reeksport og videreoverdragelse af varer, tekniske data, software og serviceydelser;

(b) import af varer;

(c) økonomiske sanktioner og embargoer;

(d)USA’s anti-boykotkrav


Herudover skal Leverandøren, såfremt den er part i en aftale med de danske myndigheder, til enhver tid overholde de danske myndigheders regler for loyal konkurrence, efterkomme restriktioner gældende for medarbejdere i danske myndigheder (f.eks. for modtagelse af gaver og ansættelse), levere produkter og serviceydelser i overensstemmelse med specifikationerne, overholde love og regler, overholde regeringens regnskabsmæssige og prismæssige krav, alene opkræve tilladte omkostninger, sikre afgivne datas korrekthed og overholde alle øvrige gældende danske myndighedskrav herunder alle offentlige udbudsregler.

I tillæg, skal Leverandøren forholde sig til: http://ops.utc.com/onecompany/Documents/COC_UTC_Full_Version.pdf


16. Produktspecifikationer

På Kundens opfordring skal Leverandøren ud over eksportklassifikationsnummer, kunne levere dokumentation for produktets oprindelsesland. REACH- og ROHS-direktiverne skal overholdes, og skal på opfordring fremlægges for Kunden.

Leverandøren skal sikre, at produkterne opfylder de officielle krav vedrørende kemikalier og, om nødvendigt, fremlægge datablad på Kundens opfordring. For produkter, der er klassificeret som "Farligt gods”, skal Leverandøren overholde de relevante nationale regler og internationale sikkerhedskrav.


17. Overensstemmelseserklæring

Leverandøren bekræfter herved, at de produkter, der er leveret til Kunden i henhold til denne kontrakt, opfylder CEmærkningskravene, såfremt det er relevant for produktet, og at Leverandøren uden ugrundet ophold kan indhente gyldig dokumentation for det solgte udstyr, som angivet i de relevante regler.

Såfremt udstyr leveret i henhold til denne kontrakt ikke opfylder en myndigheds forskrifter, som angivet ovenfor, og/eller såfremt dokumentation ikke kan indhentes, er Leverandøren erstatningsansvarlig for alle omkostninger og eventuelle gebyrer til den danske Sikkerhedsstyrelse og andre offentlige myndigheder pålagt Kunden og efterfølgende salgsled på grund af manglende overholdelse.


18. Tegninger, dokumentation, materiale, udstyr, komponenter, værktøjer, osv. leveret af Kunden

Alle tegninger, dokumentation, materiale, udstyr, komponenter, værktøjer, osv. leveret og betalt af Kunden forbliver Kundens ejendom. Disse må ikke kopieres, reproduceres eller videregives til tredjeparter uden Kundens skriftlige samtykke.

Disse skal til enhver tid opbevares forsvarligt, således at de kan identificeres og adskilles fra Leverandørens øvrige materialer og på en sådan måde, at Kundens ejendom ikke forringes.

Med undtagelse af materiale installeret i eller inkluderet i materiale leveret i henhold til denne kontrakt, skal tegninger, dokumentation, materiale, udstyr, komponenter, værktøjer, osv., på opfordring, tilbageleveres til Kunden i samme stand, som de blev leveret til Leverandøren med undtagelse af almindelig slitage.


19. Opfindelser, patenter og varemærker

Leverandøren garanterer, at levering i henhold til kontrakten ikke krænker nogen patenter eller registrerede varemærker. Leverandøren skal holde Kunden, Kundens kunder og Kundens medarbejdere skadesløs for eventuelle påståede krænkelser af rettigheder i relation til patentrettigheder eller registrerede varemærker, herunder for eventuelle omkostninger som følge af udførelsen af denne kontrakt, herunder underkontrakter, samt Kundens brug af væsentlige serviceydelser leveret i henhold til denne kontrakt.


20. Fortrolighed

Leverandøren bekræfter herved, at alle oplysninger vedrørende Kundens markedsføring, strategier, økonomi og kunder, samt specifikationer, design, formulering, produktion og funktion for så vidt angår Kundens eksisterende og fremtidige produkter, som Kunden har givet til Leverandøren i forbindelse med forhandling eller gennemførelse af kontrakten, er Kundens ejendom og er givet til Leverandøren i fortrolighed alene til brug i forbindelse med udførelsen af denne kontrakt.

Leverandøren garanterer, at denne ikke har og ikke vil, uden Kundens forudgående skriftlige samtykke, reproducere eller anvende disse oplysninger til andre formål eller i andet omfang end strengt nødvendigt for at sikre opfyldelsen af denne kontrakt, og at Leverandøren ikke vil videregive oplysningerne til tredjeparter. Såfremt Kunden kræver det, skal Leverandøren ligeledes sikre, at hver enkelt medarbejder, som er involveret i opfyldelsen af leverancen, underskriver en særlig fortrolighedserklæring.

Uden Kundens forudgående skriftlige samtykke, må Leverandøren ikke offentliggøre eksistensen af hele eller enkelte dele af denne kontrakt.


21. Underleverandører

Leverandøren må ikke indgå aftale med underleverandører om levering af elementer uden Kundens forudgående skriftlige samtykke. Leverandøren er ansvarlig over for Kunden i henhold til denne kontrakt for sådanne underleverandører på samme måde, som hvis Leverandøren selv havde gennemført hele leverancen.

Leverandøren er forpligtet til at sikre, at Kundens rettigheder i overensstemmelse med disse Købsbetingelser kan påberåbes mod Leverandørens underleverandører.


22. Force majeure

Kunden har intet ansvar for manglende, forsinket, ændret og/eller mangelfuld levering i tilfælde af force majeure. I denne sammenhæng udgør force majeure begivenheder, som er uden for kontraktparternes kontrol og som forhindrer udførelsen af kontrakten, herunder, men ikke begrænset til, krig, mobilisering, fjendtlige handlinger, strejker og lockouts, i det omfang at det ikke drejer sig om en lokal konflikt for en af de kontraherende parter, jordskælv og andre naturkatastrofer samt brand.

Såfremt forsinkelsen ikke skyldes force majeure eller Kunden, skal de aftalte betingelser for betaling af konventionalbod være gældende. I denne henseende er Kunden ikke forpligtet til at beregne eller dokumentere eventuelle tab, såfremt der ikke er aftalt erstatning for tab på grund af produktionsstop som følge af forsinket eller mangelfuld levering.


23. Konkurs, rekonstruktion, mv.

Såfremt Leverandørens aktiviteter bliver underlagt rekonstruktion, gældssanering, konkursbehandling eller tvangsopløsning eller en anden form for kreditorstyring, skal Leverandøren straks skriftligt meddele Kunden herom, og Kunden er berettiget til at annullere kontrakten med omgående virkning.


24. Konflikt mellem sprogversioner

Disse Købsbetingelser eksisterer i både en dansk og en engelsk version. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske version, skal den danske tekst tillægges forrang.


25. Lovvalg og værneting

Lovvalg: Parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til denne kontrakt er underlagt dansk ret.

Tvister: Eventuelle tvister vedrørende fortolkningen af denne kontrakt skal søges løst ved forhandling. Såfremt forhandlingerne ikke fører til en løsning inden for 30 dage, kan hver af Parterne kræve, at tvisten behandles ved de danske domstole.

Parterne har aftalt Københavns Byret som rette værneting.