Revidert 2020-12-22


1. GENERELT

Disse generelle salgsvilkårene gjelder for alle leveranser av varer og tjenester fra Autronica Fire and Security AS (Autronica), med mindre annet er skriftlig avtalt med Autronica på forhånd. Disse generelle salgsvilkårene erstatter alle andre dokumenter om varer og tjenester, herunder kjøpers eventuelle kjøpsvilkår.

De generelle vilkårene kan kun endres ved partenes gjensidige skriftlige samtykke.

Følgende begreper skal ha følgende betydning:

«Kontrakten» er den spesifikke skriftlige kontrakten for salg av varer, tjenester og abonnementer fra Autronica til kjøper, eller – hvis dette ikke foreligger – Autronicas tilbud, og – der det er aktuelt – skriftlige ordrebekreftelse (og uansett inklusive eventuelle tilhørende vedlegg).

«FAT» betyr fabrikkakseptansetesting.

«Part»/«parten»/«partene» betyr Autronica og/eller kjøper.

«Kjøper» betyr selskapet, enheten eller personen som er beskrevet i kontrakten.

«Spesifikasjonene» betyr den tekniske definisjonen og/eller beskrivelsen som er fastsatt i kontrakten, eller dersom intet er fastsatt, og for alle aspekter som ikke dekkes, Autronicas tekniske definisjon og/eller beskrivelse som er i kraft på kontraktsdatoen. 


2. LEVERINGSOMFANG

Omfanget for leveringen og handelsutførelsen er spesifisert i Autronicas ordrebekreftelse. Varer eller tjenester som ikke er omfattet av ordrebekreftelsen, belastes i tillegg.

For tjenester knyttet til programvareabonnementer som for eksempel AutroMaster, skal tilleggsvilkårene i vedlegg I-IV gjelde.

3. TEGNINGER OG TEKNISK DOKUMENTASJON

3.1 Alle tegninger og all teknisk dokumentasjon knyttet til varene eller deres produksjon, installasjon eller igangkjøring, som oversendes av Autronica i forkant eller etterkant av inngåelsen av kontrakten, skal forbli Autronicas eiendom og skal ikke brukes til noe annet formål enn det de ble overlevert for, uten skriftlig godkjenning fra Autronica. De kan ikke på annen måte brukes eller kopieres, reproduseres, overføres eller formidles til en tredjepart (unntatt til sluttkunden av varene som er oppgitt av kjøper og avtalt i kontrakten), eller brukes til produksjon, design eller andre uautoriserte formål, uten Autronicas samtykke.

3.2 Når som helst før leveringen av Autronicas endelige tegninger til kjøper forbeholder Autronica seg retten til å gjøre nødvendige endringer i tegningene og den tekniske dokumentasjonen uten forhåndsvarsel om dette.

3.3 Alle vektdata skal kun betraktes som omtrentlige anslag, med mindre de er uttrykkelig bekreftet som bindende av Autronica.

3.4 Autronica skal, innen fristen som er anført i kontrakten, gi kjøper informasjonen og tegningene som kreves for at kjøper skal kunne bruke og vedlikeholde varene. Informasjonen og tegningene skal leveres i det antall eksemplarer som er avtalt i kontrakten, eller minimum ett eksemplar av hver. Autronica er ikke forpliktet til å overlevere produksjonstegninger for varene eller reservedeler. Med mindre annet er avtalt av partene, gis informasjonen og tegningene på norsk eller engelsk.

4. PRISER

Med mindre annet er oppgitt i kontrakten, er alle priser iht. EXW Trondheim, Norge (INCOTERMS 2020), oppgitt i gjeldende valuta og eksklusive mva. og alle andre gjeldende skatter og avgifter. Alle priser er basert på import-, skatte- og avgiftsforskriftene som er gjeldende på datoen kontrakten signeres. Spesialemballasje som spesifikt kreves av kjøper, er ikke inkludert i prisen.

 

Autronica forbeholder seg retten til å øke prisene i samsvar med eventuelle ekstra kostnader i forbindelse med kjøpers endringer eller korrigeringer i forhold til spesifikasjonene, informasjonen eller vilkårene som kontrakten er basert på, eller som følge av avbrytelser, forsinkelser eller feil som Autronica ikke er ansvarlig for, som har innvirkning på installasjonen eller igangkjøringen.


5. BETALING

Betalingen skal garanteres med et bekreftet og ugjenkallelig kredittbrev som skal betales ved forevisning etter at transportdokumentene er fremvist, hos en norsk bank eller betalt kontant på forskudd.

Delvise leveranser skal faktureres og betales tilsvarende ved levering.

Med mindre annet er avtalt, skal alle betalinger gjøres i norske kroner. Forfallsdatoen for fakturaer er innen 30 dager fra fakturadatoen. For fakturaer som ikke er betalt innen forfallsdatoen, påløper det forsinkelsesrenter i samsvar med Finansdepartementets forskriftsfastsatte forsinkelsesrenter. Alle kostnader forbundet med innkreving av utestående beløp, herunder advokatutgifter, vil belastes kjøper.

Dersom kjøper ikke er i stand til eller ikke vil hente leveransen, vil kjøper likevel faktureres som om leveransen har funnet sted. Hvis leveransen ikke kan faktureres, vil det påløpe renter.

Autronica har rett til å utsette eventuelle fremtidige ordrebekreftelser eller leveranser frem til eventuelle utestående beløp er betalt fullt ut.


6. GYLDIGHET

Innsendte tilbud er gyldige i tre (3) måneder fra utstedelsesdato og må godkjennes av Autronica på tidspunktet de godtas av kjøper.


7. LEVERINGSTIDSPUNKT

Tidspunktet for levering angis av Autronica i ordrebekreftelsen/leveringskontrakten. Hvis en leveranse er avhengig av informasjon fra kjøper, og denne informasjonen ikke er gitt innen avtalt tid, står Autronica fritt til å fastsette et nytt leveringstidspunkt.


8. LEVERINGSVILKÅR

Alle leveranser gjøres i henhold til INCOTERMS 2020. Med mindre annet er spesifisert, leveres varene EXW Trondheim, INCOTERMS 2020. Andre leveringsvilkår må avtales skriftlig på forhånd. Kjøper er ansvarlig for å informere Autronica dersom leveringsadressen er en annen enn fakturaadressen. Kjøper er ansvarlig for å ha tegnet forsikring for egen regning.

Varene leveres og merkes i samsvar med Autronicas standardpraksis med mindre annen spesifikk merking, emballasje eller transportmidler er avtalt skriftlig på forhånd.


9. SIKKERHET FOR UBETALTE KJØP

Eierskapet til varene overdras til kjøper når varene er fullt ut betalt for. Varene skal lagres på en slik måte at det ikke er tvil om eiendomsretten. Kjøper skal ikke pantsette slike varer, og varene skal ikke vært underlagt andre fortrinnsrettsrettigheter.


10. OVERGANG AV RISIKO

Ansvar og risiko knyttet til varene går over til kjøper i samsvar med det som er stipulert i INCOTERMS 2020.


11. RETUR AV VARER / KANSELLERING AV ORDRER

 

Retur av varer vil kun skje etter skriftlig forhåndsgodkjenning fra Autronica og for kjøpers risiko og regning. Retur av varer vil kun godtas av Autronica dersom kjøper anmoder om dette innen tre – 3 – måneder etter fullføring av prosjektet eller levering av eventuelle enkeltordrer. Ved retur av standard lagervarer i uåpnet eller ubrukt tilstand vil opptil 80 % av den fakturerte verdien krediteres kjøper.

Hvis presserende omstendigheter gjør det nødvendig for kjøper å kansellere ordren, og Autronica godkjenner dette skriftlig, har Autronica rett til å fakturere et avbestillingsgebyr som beregnes ut fra i hvilken grad varene er ferdige, og i alle tilfeller underlagt et minimumsgebyr tilsvarende 20 % av verdien av den totale leveransen, med en nedre grense på 3000 NOK.

Varer som er spesielt tilpasset en kundeordre, kan ikke returneres.

Ved retur av varer som er godkjent skriftlig av Autronica, skal frakten betales av kjøper. Ved reparasjon eller retur av varer som omfattes av garantien, skal Autronica håndtere dette i samsvar med CPT (INCOTERMS 2020). Med mindre Autronica gir beskjed om noe annet, skal kjøper returnere erstattede deler til Autronica for inspeksjon. 


12. FABRIKKAKSEPTANSETEST (FAT) OG IGANGKJØRING

12.1 Eventuell FAT-testing av varer før forsendelse, der dette er kontraktsmessig avtalt, skal gjennomføres i Autronicas lokaler i samsvar med Autronicas testprosedyrer.

Ytterligere tester kan avtales av partene i kontrakten. Kostnadene forbundet med slike tester skal dekkes av kjøper, med mindre annet er spesifikt avtalt.

Autronica skal varsle kjøper om dato og sted for FAT-testen innen rimelig tid for å gjøre det mulig for kjøper eller kjøpers representant å være til stede dersom kjøper ønsker dette. Hvis kjøper velger å ikke være til stede eller representert ved FAT-testen, skal Autronica sende kjøper en kopi av testrapporten, som er endelig og bindende.

Hvis FAT-testen avdekker at noen av varene ikke oppfyller spesifikasjonene, skal Autronica treffe alle nødvendige tiltak for å rette opp feilene. Med mindre feilen er ubetydelig, skal nye tester av de defekte varene gjennomføres på kjøpers rimelige anmodning.

Kjøper skal bekoste alle reise- og overnattingsutgifter for sine eventuelle representanter i forbindelse med FAT-testen, og skal overholde alle gjeldende konfidensialitets- og HMS- regler når disse befinner seg i Autronicas eller dens leverandørers lokaler.

Dersom det ikke gjennomføres FAT-testing som beskrevet ovenfor, skal kjøper undersøke varene innen rimelig tid og ikke senere enn tretti (30) dager etter mottak, og skal umiddelbart informere Autronica skriftlig om alle eventuelle mangler og defekter som Autronica er ansvarlig for. Hvis kjøper unnlater å varsle om dette, vil varene anses som å ha blitt akseptert.

12.2 Endelig inspeksjon og igangsetting av det leverte utstyret skal skje i samsvar med Autronicas tekniske dokumentasjon som er relevant for de leverte varene, eller i henhold til en egen skriftlig avtale om dette.

12.3 Dersom spesielle klassifiseringssertifikater kreves for en spesialleveranse, og Autronica ikke innehar disse, skal kostnaden for anskaffelse av disse faktureres kjøper i sin helhet.


13. GARANTI/REKLAMASJON

13.1 Kjøper er forpliktet til å foreta en inspeksjon av varene umiddelbart etter å ha mottatt dem. Eventuelle krav må umiddelbart fremmes skriftlig når feilen er, eller burde ha vært, oppdaget, og – og uavhengig av årsak – senest 30 dager etter mottak av varene.

13.2 Garantien er gyldig i en periode på 12 måneder etter at varene er satt i drift, men maksimalt 18 måneder etter at de er levert fra fabrikken, forutsatt at utstyret i denne perioden har blitt håndtert og lagret på den tilfredsstillende måte. Autronicas ansvar under denne garantien dekker ikke avvik eller mislighold som forårsakes av feil og/eller feilbruk knyttet til bruken og/eller installasjonen av varene, mangel på utførelse av service på varene i rette tid og/eller enhver intervensjon/reparasjon/inspeksjon av varene, der dette gjøres/forårsakes av ikke-autorisert personell. I garantiperioden påtar Autronica seg, ved skriftlig anmodning fra kunden og etter Autronicas eget skjønn, å reparere, erstatte eller refundere prisen for enhver del av de leverte varene som påviselig er skadet som følge av dårlige materialer, designfeil eller dårlig utførelse, eller som på annen måte ikke oppfyller spesifikasjonene. Defekte deler som erstattes, skal gjøres tilgjengelig for Autronica og er Autronicas eiendom.

13.3 Ved utførelse av garantiservice i kundens lokaler vil Autronica belaste kunden for reise og andre relaterte utgifter. Arbeidet med å reparere eller erstatte defekte deler vil utføres for Autronicas regning, mens reising og ventetid faktureres i henhold til Autronicas satser som er gjeldende på det aktuelle tidspunktet.

13.4 Dersom kontrakten omfatter levering av arbeid eller tjenester fra Autronica, garanterer Autronica for arbeidet som utføres. Garantien er gyldig i 12 måneder fra ferdigstillelsen av arbeidet, forutsatt at kjøper skriftlig sender Autronica eventuelle klager på det utførte arbeidet i løpet av dette tidsrommet.

13.5 Autronica er under ingen omstendigheter ansvarlig for funksjonaliteten ved installasjonen med mindre Autronicas personell har stått for igangkjørings- og sluttføringstestene. Dette ansvaret pålegges den som sluttfører installasjonen.

13.6 Autronica forbeholder seg retten til å gjøre endringer eller forbedringer i produktporteføljen sin uten å være forpliktet til å erstatte solgte produkter.

13.7 Autronicas garanti bortfaller dersom varene ikke er lagret, installert, brukt eller vedlikeholdt i samsvar med Autronicas instruksjoner og gjengs praksis som er relevant for de aktuelle varene, eller hvis dette er gjort på feil måte.

Autronica har intet ansvar ved endring eller modifisering av varene som er utført uten Autronicas skriftlige forhåndstillatelse.

13.8 Med unntak av garantiene som gis i henhold til punkt 13.2, 13.3 og 13.4 over, skal Autronica ikke ha noe ansvar for tap eller skader, direkte eller indirekte, eller feil eller defekter i varene og/eller tjenestene som leveres av Autronica.


14. ANSVARSBEGRENSNING

Autronica skal holde kjøper skadesløs mot ansvar eller tap som kjøper eventuelt måtte pådra seg for personskade, død eller skade på eiendom, i den grad dette forårsakes direkte av varene eller som følge av Autronicas uaktsomhet eller brudd på kontrakten under utførelsen av arbeidet, men ikke i den grad tapet eller ansvaret er forårsaket av noen annen part.

Uavhengig av eventuelle motstridende bestemmelser i disse vilkårene eller i ethvert tilbud eller enhver kjøpsordre eller kontrakt, og i den grad dette tillates i henhold til gjeldende lov, skal det samlede ansvaret for Autronica og dets tilknyttede selskaper, ledere, ansatte og representanter overfor kjøper – enten det er i henhold til kontrakt, erstatningsrett (inkludert ved uaktsomhet) eller på annen måte – være begrenset til prisen som er fastsatt i kontrakten, til utelukkelse av indirekte skader, følgeskader eller økonomiske tap, tap av profitt, avsavn, tap av kontrakter, kostnadsansvar, erstatninger eller utgifter, uansett hvordan disse oppstår eller påløper. Autronica er ikke ansvarlig overfor kjøper for brudd på sine forpliktelser med mindre kjøper gir Autronica skriftlig varsel om kravet innen ett (1) år etter at kjøper oppdaget forholdet som danner grunnlag for det aktuelle kravet.

 

Dersom et erstatningskrav fremmes av en tredjepart mot en av partene, skal den aktuelle parten informere den andre parten skriftlig om dette.


15. OVERHOLDELSE AV EKSPORTKONTROLLFORSKRIFTER

15.1 Hvis kjøper overdrar eller overfører varer (maskinvare og/eller programvare og/eller teknologi samt tilhørende dokumentasjon, uavhengig av måten overføringen skjer på) som leveres av Autronica, eller tjenester (herunder alle former for teknisk støtte) som utføres av Autronica, til en tredjepart, skal kjøper overholde alle gjeldende nasjonale og internasjonale forskrifter om gjenutførsel og eksportregulering for Norge, EU og USA.

15.2 Før slik overdragelse eller overførsel av varer, arbeider og/eller tjenester fra Autronica til en tredjepart skal kjøper særlig kontrollere og treffe egnede tiltak for å garantere at:

15.2.1 dette ikke vil medføre brudd på regler knyttet til embargo pålagt av EU, USA og/eller FN, ei heller ved forhandling av kontrakter om de aktuelle varene og tjenestene eller tilveiebringelse av andre økonomiske ressurser i forbindelse med de aktuelle varene, arbeidene og tjenestene, også med tanke på begrensningene for innenlandsk virksomhet og forbud mot omgåelse av slike embargoer

15.2.2 slike varer og tjenester ikke er ment for bruk i forbindelse med krigsmateriell, kjernefysisk teknologi eller kjernefysiske våpen, hvis og i den grad slik bruk er underlagt forbud eller autorisasjon, med mindre nødvendig autorisasjon er gitt

15.2.3 forskriftene for alle gjeldende sanksjonslister for EU og USA knyttet til handel med enheter, personer og organisasjoner som er oppgitt i disse, er hensyntatt

15.3 Hvis det kreves for å kunne gjøre det mulig for myndighetene eller Autronica å gjennomføre tilsyn knyttet til eksportkontroll, skal kjøper på Autronicas anmodning umiddelbart gi Autronica all informasjon knyttet til den aktuelle sluttkunden, den aktuelle destinasjonen og den spesifikke tiltenkte bruken av varene og tjenestene som leveres av Autronica, samt eventuelle gjeldende begrensninger knyttet til eksportregulering.

15.4 Kjøper skal holde Autronica skadesløs fra og mot alle eventuelle krav, søksmål, rettssaker, bøter, tap, kostnader og erstatningskrav som skulle oppstå som følge av eller i forbindelse med kjøpers manglende overholdelse av forskrifter knyttet til eksportreguleringer, og kjøper skal kompensere Autronica for alle tap og utgifter denne måtte pådra seg som følge av dette.


16. PERSONVERN OG BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Begge partene vedkjenner seg at personopplysningene til hver av partene vil behandles i forbindelse med oppfyllelsen og administreringen av kontrakten for fakturerings- og kontrakthåndteringsformål og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Dersom en av partene gir den andre parten personopplysninger, skal den aktuelle parten påse at den har juridisk rett til slik overføring av opplysninger, herunder ved å ha innhentet samtykke fra og gi varsel til personene som har gitt parten de aktuelle personopplysningene, der dette er aktuelt.

Autronica har en personvernerklæring for nettsteder som beskriver Autronicas praksis når det gjelder personopplysninger som er samlet inn gjennom dets nettsteder, med mindre det foreligger en egen personvernerklæring for nettstedet eller mobilapplikasjonen. Autronica har også har en separat generell personvernerklæring som dekker personopplysninger som Autronica kan samle inn og behandle separat og adskilt fra sine nettsteder og mobilapplikasjoner.


17. OPPLÆRING

Opplæring i bruk av Autronicas produkter ut over dem som er anført i Autronicas standarddokumentasjon, er ikke en del av standardleveransen. All slik opplæring skal avtales spesielt.


18. FORCE MAJEURE

Ingen av Partene skal anses som å misligholde noen av sine forpliktelser hvis den annen part ikke utfører eller er forsinket i utførelsen av sine forpliktelser som følge av omstendigheter som er utenfor Partens rimelige kontroll, herunder blant annet streik, arbeidskonflikt, brann, naturkatastrofer, krig, opprør, hærverk, sabotasje, invasjon, opptøyer, nasjonale kriser, pirater, kapringer, terrorhandlinger, embargoer eller begrensninger, ekstremvær eller ekstreme trafikkforhold, midlertidig stenging av veier, lovgivning, forskrifter, ordre eller andre handlinger fra enhver regjering eller ethvert statlig organ.

Parten som påberoper seg å være berørt av force majeure, må umiddelbart varsle den andre parten skriftlig når de aktuelle omstendighetene gjør seg gjeldende og når de opphører.

Hvis force majeure forhindrer kjøper i å oppfylle sine forpliktelser, skal kjøper kompensere Autronica for utgifter som påløper i produksjonen, leveringen, sikringen og/eller beskyttelsen av varene.

Hvis force majeure-situasjonen vedvarer lengre enn seks (6) måneder, har begge partene rett til å oppheve avtalen via en skriftlig erklæring. 

 


19. TVISTER, GJELDENDE LOV

Disse generelle salgsvilkårene og enhver relatert salgskontrakt er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister i forbindelse med tolkningen av denne kontraktens vilkår skal forsøkes løst gjennom forhandlinger. Hvis dette ikke fører frem, skal saken avgjøres av en alminnelig domstol med mindre partene er enige om å løse saken ved voldgift. Sivile søksmål vil bli avgjort i henhold til norsk lov.

Gjeldende verneting er Trondheim tingrett.


TILLEGG 1: Spesifikke vilkår og betingelser for lisenstjenester

TILLEGG 2: Lisensavtale for sluttbrukere

TILLEGG 3: Lisensavtale for forhandlere og partnere

TILLEGG 4: Databehandlings- og dataoverføringsavtale