Salgs- og leveringsbetingelser til Autronica Fire and Security A/S Denmark

Dato: 28.11.2019


1. DEFINITIONER
Arbejdsdage betyder alle dage undtagen lørdage, søndage og helligdage i Danmark.
Betingelser betyder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
Køber betyder en erhvervsdrivende køber af Selskabets Materiel.
Materiel betyder varer, som er beskrevet i Selskabets katalog eller ordrebekræftelse, og som Køber aftaler at købe direkte fra Selskabet.
Part betyder enten Selskabet eller Køber enkeltvis.
Parter betyder Selskabet og Køber under ét.
Selskabet betyder Autronica Fire and Security A/S, CVR-nr. 15 20 25 13, Industriholmen 17-19, DK-2650 Hvidovre.

2. GENERELT
 • Disse Betingelser gælder for Selskabets salg og levering af Materiel til Køber, medmindre der er truffet skriftlig aftale om fravigelse af Betingelserne.
 • Betingelserne er gældende fra den 23. november 2017.

3. BESTILLING AF MATERIEL
 1. Alle ordrer på Materiel, der afgives af Køber, anses som tilbud om at købe det pågældende Materiel i henhold til disse Betingelser.
 2. Aftale mellem Køber og Selskabet anses først for indgået, når enten Køber skriftligt har accepteret Selskabets tilbud, eller Selskabet har fremsendt en ordrebekræftelse.
 3. Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være Selskabet i hænde senest 3 arbejdsdage efter ordrebekræftelsens dato.
 4. Selskabet er til enhver tid berettiget til at ændre materialevalg og udformning af det tilbudte Materiel, såfremt Materiellet fortsat opfylder sædvanlig standard og særlige af Køber angivne specifikationer.
 5. For ikke tolerancesatte mål og dimensioner gælder Selskabets standardtolerancer.
 6. Selskabets tilbud til Køber udarbejdes på baggrund af Købers specifikationer, og Selskabet har intet ansvar for fejl og mangler i disse specifikationer. Med mindre andet er angivet i tilbuddet, bortfalder skriftlige tilbud afgivet af Selskabet, hvis de ikke er accepteret af Køber senest 30 dage efter tilbuddets datering.
 7. Selskabet tager forbehold for fejl i prislister, ordrebekræftelser samt tilbud.

4. TEGNINGER OG BESKRIVELSER
 • Alle tegninger og tekniske dokumenter med relation til Selskabets Materiel eller fremstilling af dette, som er fremsendt af Selskabet til Køber før eller efter aftalens indgåelse, skal forblive Selskabets ejendom. Tegninger, tekniske dokumenter eller anden teknisk information modtaget af Køber, må ikke uden skriftlig tilladelse fra Selskabet anvendes til andet formål end montage, installation, afleveringsforretning eller - prøve, drift eller vedligeholdelse af Materiellet. Uden Selskabets skriftlige samtykke må det nævnte materiale ikke herudover anvendes, kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.
 • Selskabet er ikke forpligtet til at levere produktionstegninger over udstyret.

5. PRISER
 1. Selskabets priser er eksklusive moms, eventuelle afgifter og told. Fragt og porto i forbindelse med levering faktureres Køber på baggrund af de faktisk afholdte omkostninger. Montering, ledningsinstallation, nødvendig 230 volt spændingsforsyning samt idriftsætning er ikke indbefattet i prisen.
 2. Ordrer under DKK 500,00 eksklusive moms pålægges et ekspeditionsgebyr.
 3. For Materiel solgt installeret og/eller monteret og/eller idriftsat forudsætter de angivne priser, at arbejdet kan udføres inden for normal arbejdstid. For arbejde, der helt eller delvist ønskes udført uden for normal arbejdstid, beregner Selskabet sig et tillæg baseret på Selskabets til enhver tid gældende overarbejdstillæg.
 4. Dokumenterede ændringer i valutakurser, toldtariffer eller andre omkostninger, der er indregnet i Selskabets priser eller som udgør tillæg hertil, og som indtræder efter, at Selskabets ordrebekræftelse er afsendt eller tilbud er afgivet, og som har en forhøjende effekt på Selskabets priser, giver Selskabet ret til at hæve sine priser. Selskabets ret til at hæve prisen ophører ved levering.
 5. Såfremt den i aftalen valgte valuta devalueres, således at det fra aftaletidspunktet gældende omvekslingsforhold mellem den valgte valuta og den danske krone ændrer sig mere end 2 %, skal Selskabet være berettiget til at suspendere alle leverancer. Selskabet skal ved anbefalet brev opfordre Køber til inden 3 arbejdsdage efter brevets modtagelse attilkendegive, hvorvidt han ønsker at fastholde købet mod betaling af en forhøjet pris, der giver Selskabet fuld dækning for ethvert af devalueringen flydende tab. Foreligger en sådan tilkendegivelse ikke inden ovennævnte frists udløb, anses aftalen for bortfaldet.

6. EJENDOMSFORBEHOLD
 • Såfremt det i kraft af aftale eller angivelse i selskabets ordrebekræftelse er bestemt, at betaling skal ske på anden måde end kontant ved levering, har Selskabet ejendomsforbehold i det leverede Materiel.
 • Selskabet har ejendomsforbehold i det leverede Materiel, indtil betaling af købesummen, transportomkostninger, påløbne renter og eventuelle andre omkostninger finder sted. Indtil betaling finder sted, må Køber ikke sælge, pantsætte eller foretage andre retslige dispositioner over det leverede Materiel, og Køber har pligt til at holde det leverede Materiel behørigt forsikret.

7. BETALINGSBETINGELSER
 1. Medmindre andet er aftalt eller angivet i Selskabets faktura, skal betaling ske senest 14 dage efter fakturadatoen.
 2. Selskabet forbeholder sig ret til at forlange sikkerhedsstillelse i form af bankgaranti eller transport i eventuel hovedentreprise, såfremt købet skal gennemføres som kreditkøb.
 3. Ved for sen betaling beregnes der 1 % i rente pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen.
 4. Selskabet forbeholder sig retten til at ændre de aftalte betalingsbetingelser, såfremt Købers betalingsevne svækkes efter aftalens indgåelse.
 5. Selskabet er berettiget til at fakturere løbende i takt med, at Selskabet leverer (aconto-fakturering).
 6. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og en eventuel tilbageholdelse af en del af købesummen vil være at betragte som en væsentlig misligholdelse.

8. LEVERING OG FORSINKELSE
 1. Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af Selskabet.
 2. Såfremt der er aftalt fast leveringstid anses denne for fastsat under forudsætning af, at alle Købers specifikationer foreligger senest ved Selskabets fremsendelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald regnes leveringstiden fra tidspunktet, hvor sådanne korrekte specifikationer er modtaget fra Køber.
 3. Uanset aftalt fast leveringstid er Selskabet berettiget til om nødvendigt at forlænge den aftalte leveringstid med indtil 15 arbejdsdage regnet fra udløbet af den faste leveringstid.
 4. Selskabet skal inden udløbet af den faste leveringstid give meddelelse til Køber om forlængelsen. Forsinkelsen er ikke væsentlig før udløbet af forlængelsen på 15 arbejdsdage.
 5. Køber er berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen er væsentlig, men Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere misligholdelsesbeføjelser gældende.
 6. Levering af Materiel sker i henhold til INCOTERMS 2010.
 7. Såfremt der er truffet særskilt aftale om Selskabets installation og/eller montering af Materiellet, leveres Materiellet frit til adressen, hvor Materiellet skal installeres og/eller monteres, medmindre andet er aftalt.
 8. Risikoen for Materiellet overgår senest ved levering. Selvom Selskabet både skal levere Materiel og montere og/eller installere Materiellet, overgår risikoen for Materiellet, når Materiellet er leveret på adressen, hvor Materiellet skal installeres og/eller monteres.
 9. Hvis levering ikke kan ske på grund af Købers forhold, vil Materiellet blive opbevaret af Selskabet for Købers regning og risiko, indtil Køber afhenter Materiellet. Er Materiellet ikke afhentet senest 30 dage efter aftalt levering, har Køber misligholdt aftalen med Selskabet, og misligholdelsen anses for væsentlig. Selskabet er dermed berettiget til helt eller delvist at ophæve aftalen med Køber samt kræve erstatning. Såfremt betaling skulle ske ved levering, indtræder Købers betalingspligt på det tidspunkt, hvor Materiellet kunne være blevet leveret.

9. REKLAMATION OG MANGLER
 1. Køber har pligt til at undersøge det leverede Materiel umiddelbart efter levering og til straks at reklamere skriftligt over synlige mangler eller umiddelbart konstaterbare mangler. Reklamationen kan i intet tilfælde gøres gældende senere end 14 dage efter levering. Ved manglende reklamation kan Køber ikke senere påberåbe sig mangler, som kunne være konstateret ved en behørig undersøgelse af Materiellet.
 2. Fejl eller mangler, der ikke kunne konstateres ved undersøgelsen umiddelbart efter levering, skal påberåbes uden ugrundet ophold.
 3. Køber skal senest reklamere inden 24 måneder fra levering. Køber fortaber sine indsigelser efter udløbet af de 24 måneder.
 4. Køber kan forlange omlevering eller reparation af det mangelfulde Materiel. Det er Selskabet, som afgør, hvorvidt manglen skal afhjælpes ved reparation eller ved omlevering.
 5. Hvis Køber ønsker afhjælpning uden for Selskabets normale arbejdstid, vil Selskabet forsøge at imødekomme dette under forudsætning af, at Køber betaler gældende udrykningsgebyr og overtidsbetaling.
 6. Køber kan ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning for levering af mangelfuldt Materiel, og Køber er ikke berettiget til at hæve aftalen med Selskabet som følge af sådanne mangler.
 7. Selskabet påtager sig intet ansvar for, at det leverede Materiel lovligt kan anvendes til det påtænkte formål.

10. FORCE MAJEURE
 • Selskabet er ikke ansvarlig over for Køber for manglende levering eller forsinkelse, der skyldes forhold, der ligger uden for Selskabets kontrol, herunder men ikke begrænset til brand, krig, mobiliseringer, oprør og uroligheder, terrorhandlinger, naturkatastrofer, beslaglæggelse, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, oversvømmelser, stormflod, skypumper, strejker, blokader og lockouts, boykot af danske varer og/eller selskaber, myndighedsindgreb/-restriktioner samt svigtende leverancer fra Selskabets leverandører.
 • Selskabets tilbud til og aftaler med Køber kan af begge Parter ansvarsfrit annulleres, såfremt en force majeure-situation består i mere end 60 dage.

11. PRODUKTANSVAR
 1. Der påhviler Selskabet ansvar for produktskader i overensstemmelse med produktansvarsloven i det omfang, dette ansvar ikke kan fraviges ved aftale. Selskabet fraskriver sig i videst mulige omfang produktansvar efter produktansvarsloven samt produktansvar på ethvert andet grundlag.
 2. Selskabets produktansvar er beløbsmæssigt begrænset til det mindste af følgende beløb:
  • 50 % af forsikringssummen for Selskabets produktansvarsforsikring.
  • Købesummen i henhold til den aftale mellem
 3. Selskabet og Køber, hvor det skadevoldende Materiel blev købt. Prisen for installering, montering, service med videre indgår ikke i beregningen af købesummen.
 4. Selskabet er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for indirekte tab. Driftstab, kundetab, tab af goodwill og dokumenteret øget internt ressourceforbrug betragtes som indirekte tab. Opregningen er ikke udtømmende.
 5. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af Parterne om produktansvar i henhold til denne bestemmelse skal denne Part straks underrette den anden herom.
 6. I den udstrækning Selskabet måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for skader forvoldt af Materiel solgt til Køber, er Køber forpligtet til at holde Selskabet skadesløs i samme omfang, som Selskabets ansvar over for Køber er begrænset i henhold til Betingelsernes punkt 11.1- 11.3.
 7. Køber er afskåret fra at rette regreskrav mod Selskabet, såfremt Køber er blevet ansvarlig for skader forvoldt af Selskabets Materiel, medmindre andet følger af ufravigelige regler.

12. LOVVALG OG VÆRNETING
 1. Alle tvister og uoverensstemmelser om forståelsen af nærværende Betingelser skal afgøres efter dansk ret og afgøres endeligt og bindende ved voldgift i København.
 2. I tilfælde af en tvist er hver Part berettiget til at fordre en voldgiftsret nedsat. Den Part, som ønsker et spørgsmål afgjort ved voldgift skal udpege en voldgiftsmand samt ved anbefalet brev opfordre den anden Part til inden 14 dage at udpege sin voldgiftsmand. Brevet skal tillige indeholde en kort angivelse af, hvilket eller hvilke spørgsmål, der ønskes bedømt ved voldgiften. Har den anden Part ikke inden udløbet af den nævnte frist udpeget en voldgiftsmand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten.
 3. Parternes voldgiftsmænd udpeger i forening en opmand, der skal virke som formand for voldgiftsretten. I mangel af enighed om valg af opmand retter de udpegede voldgiftsmænd i forening henvendelse til præsidenten for Sø- og Handelsretten med anmodning om, at denne efter forudgående drøftelse med Parterne udpeger en opmand, der skal virke som formand for voldgiftsretten.
 4. Voldgiftsretten træffer afgørelse i tvisten efter gældende dansk ret og fastsætter selv reglerne for sin behandling af sagen i overensstemmelse med retsplejelovens almindelige principper.
 5. Voldgiftsretten bestemmer, hvorledes der skal forholdes med omkostningerne i forbindelse med voldgiftssagens gennemførelse. Voldgiftsretten fastsætter, hvornår kendelsen skal opfyldes, hvilket almindeligvis bør ske senest 14 dage efter, kendelsen er afsagt.
 6. Parterne er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst af tredjemand mod en af dem vedrørende produktansvar.

13. RETURRET
 1. Selskabet er indstillet på at tage solgt Materiel tilbage på følgende betingelser:
  • Materiel skal være komplet og i salgbar stand
  • Materiel skal være i ubeskadiget og ubrudt originalemballage
  • Materiel skal være specificeret og sorteret
  • Materiel skal være dokumenteret købt hos Selskabet via følgeseddel eller faktura
  • Materiel må ikke være udgået af Selskabets sortiment
 2. Materiel, som opfylder betingelserne i pkt. 13.1, benævnes "Returmateriel". Returnering af Returmateriel skal aftales nærmere med en af Selskabets medarbejdere. Materiel, såsom rør, kabler eller øvrige materiel i afmålte mængder eller specialmål samt Materiel, der er specielt fremskaffet af Selskabet til Køber, tages ikke retur. Såfremt Materiel ikke opfylder betingelserne for Returmateriel, returneres eller bortskaffes Materiellet for Købers regning.
 3. Herudover gælder følgende betingelser for Købers returret: Returgebyr for Returmateriel beregnes efter nedenstående skala: 0-7 dage efter leveringsdagen: 5 % af den fakturerede pris. Minimumgebyr pr. retursag andrager kr. 100,00. 8-90 dage efter leveringsdagen: 15 % af den fakturerede pris. Minimumgebyr pr. retursag andrager kr. 100,00. Mere end 90 dage efter leveringsdagen: 25 % af den fakturerede pris. Minimumgebyr pr. retursag andrager kr. 100,00.
 4. Standardemballage, såsom paller, rammer og trækasser, der er faktureret Køber, vil blive godskrevet Køber ved returnering, forudsat at sådan emballage er i ubeskadiget stand. Kreditering sker i henhold til ovenstående skala.
 5. Ved returnering af Returmateriel skal kopi af faktura eller følgeseddel vedlægges.

14. OVERHOLDELSE AF REGLER VED EKSPORTKONTROL
 1. Hvis Køberen videresælger materiel (hardware, software eller teknologi med tilhørende dokumentation, uagtet i hvilken form) leveret af AFS, eller arbejde eller ydelser (inklusiv alt form for teknisk support) udført af AFS, til en tredjepart, skal Køberen overholde alle gældende nationale og internationale (re-)eksportkontrolregler. Ved et hvert sådant videresalg af materiel, arbejde, eller ydelser skal Køberen under alle omstændigheder overholde (re-)eksportkontrolreglerne gældende i Danmark, Den Europæiske Union og USA.
 2. Før enhver overførsel af materiel, arbejde eller ydelser udført af AFS til en tredjepart, skal Køberen særligt kontrollere og garantere med de fornødne foranstaltninger, at:
  • der ikke vil ske overtrædelse handelsforbud eller sanktioner indført af Den Europæiske Union, USA eller Forende Nationer (FN) ved sådan en overførsel, eller ved at formidle aftaler vedrørende dette materiel, arbejde eller ydelse eller ved hjælp af anden assistance i relation til dette materiel, arbejde eller ydelse, og herudover iagttage de begrænsninger og forbud der måtte følge af national lovgivning;
  • sådan materiel, arbejde eller ydelse ikke er beregnet til brug i forbindelse med oprustning, atomteknologi eller våben, hvis og såfremt sådant brug er underlagt forbud eller autorisation, medmindre den fornødne autorisation er tilvejebragt;
  • alle gældende sanktioner udstedt af Den Europæiske Union eller USA for handel med selskaber, personer og organisationer er overholdt.
 3. Køberen skal på efterspørgsel, afgive alt information der haves om en bestemt slutmodtager, destination og det forventede brug af materiel, arbejde eller services leveret af AFS, såvel som eksportkontrolbegrænsninger heraf, hvis det kræves af myndighederne eller AFS til brug for eksportkontrol.
 4. Køberen skal betale, forsvare og skadesløsholde AFS for alle krav, sagsanlæg, hændelser, bøder, tab, omkostninger og erstatninger, som er opstået som følge af, eller i relation til, manglende overholder af regler om eksportkontrol fra Køberen, og Køberen skal ligeledes dække AFS’ tab og udgifter i den forbindelse.

15. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER OG DATAFORTROLIGHED
 1. I det omfang de leverede produkter og/eller tjenesteydelser kræver indsamling af personoplysninger (oplysninger og data, der udveksles i forbindelse med den kontrakt, der er underlagt disse vilkår, og som vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, eller, i det omfang dette strider mod gældende lov, som er underlagt gældende databeskyttelseslove) for at fungere efter hensigten, skal begge parter overholde gældende databeskyttelseslove vedrørende personoplysninger, der behandles i forbindelse med aktiviteter i henhold til kontrakten, som er underlagt disse vilkår. Parterne skal træffe alle rimelige kommercielle og juridiske foranstaltninger for at beskytte personoplysninger mod uberettiget videregivelse.
 2. Hvis køber giver AFS personoplysninger om køber, skal køber sikre, at denne har juridisk ret til at gøre det. Køber skal på forhånd informere de personer, hvis personoplysninger skal videregives til AFS AFS må dele personoplysninger med AFS' tjenesteudbydere, men kun i henhold til gældende databeskyttelseslove og ved brug af passende beskyttelsesforanstaltninger. AFS må opbevare personoplysninger på servere, som placeres og tilgås globalt af UTC-enheder og deres tjenesteudbydere ved brug af passende beskyttelsesforanstaltninger.
 3. I det omfang AFS behandler personoplysninger i henhold til kontrakten, skal AFS opbevare personoplysningerne i aftalens løbetid og derefter i det omfang, som det ifølge aftalen måtte være påkrævet for at beskytte AFS' juridiske rettigheder, eller så længe det er påkrævet eller tilladt ifølge lovgivningen og/eller auditeringskrav. I det omfang AFS behandler personoplysninger til formål, der er separate og uafhængige af kontrakten, er AFS dataansvarlig og påtager sig de juridiske forpligtelser som dataansvarlig, herunder at fastlægge en passende opbevaringsperiode.
 4. Hvis personoplysningerne er involveret i en hændelse, der omfatter et brud på datasikkerheden (en række omstændigheder, der indebærer egentlig eller en rimelig mulighed for uautoriseret adgang til eller besiddelse, tab eller tilintetgørelse af personoplysninger), er den part, på hvis system dataene blev opbevaret, ansvarlig for eventuelle meddelelser og dermed forbundne omkostninger. Medmindre det er forbudt ved lov eller af en tilsynsmyndighed med jurisdiktion over en part, skal den part, der foretager anmeldelsen, gøre sig rimelige bestræbelser på at koordinere det med den anden part for at give denne mulighed for at komme med input til indholdet i meddelelsen, inden den foretages.
 5. Hvis en part under udførelse af kontrakten får kendskab til: (i) en klage eller påstand om en overtrædelse af gældende databeskyttelseslove vedrørende personoplysninger; (ii) en anmodning fra en eller flere personer, som ønsker at få adgang til, rette eller slette personoplysninger; eller (iii) en undersøgelse eller klage fra en eller flere personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, skal parten gøre sig rimelige bestræbelser på straks at underrette den anden part skriftligt, undtagen i det omfang det er forbudt ved lov, af en retshåndhævende myndighed eller en tilsynsmyndighed med jurisdiktion over en sådan part. Parterne skal yde hinanden rimelig kommerciel bistand i forbindelse med undersøgelse af sagen, identifikation af de relevante oplysninger, udarbejdelse af et svar, brug af et retsmiddel og/eller samarbejde i forbindelse med behandling af og indsigelse mod et krav, en retssag eller regulatoriske procedurer.
 6. AFS har en databeskyttelseserklæring for websteder, som beskriver AFS' praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger via dennes websteder, medmindre der er en separat databeskyttelseserklæring for webstedet eller mobilapplikationen. AFS har en separat generel databeskyttelseserklæring, der omfatter personoplysninger, som AFS måtte indsamle og behandle separat og uafhængigt af dennes websteder og mobilapplikationer.

16. ETISK KODEKS
 • Køber bekræfter hermed at have læst og forstået UTC’s etiske kodeks (http://www.utc.com/How-We-Work/Ethics-And-Compliance/Pages/Code-of-Ethics.aspx). Køber forpligter sig til at overholde disse, og overholde enhver ændring og enhver anden eller ny integritetspolitik eller UTC etisk regel, i udførelsen af sine forpligtelser i henhold hertil, såvel som i sine forbindelser med tredjepart eller under nogen aftale.