Gældende fra 25. januar 2021

1. GENERELT

Disse generelle salgsbetingelser gælder for alle leverancer af varer og tjenester fra Autronica Fire and Security A/S (Autronica), medmindre andet på forhånd er aftalt skriftligt af Autronica. De generelle salgsbetingelser erstatter alle andre dokumenter vedrørende varer og tjenester, herunder købers eventuelle købsbetingelser.

De generelle betingelser kan kun ændres med begge parters gensidige skriftlige accept.

Følgende betegnelser har følgende betydninger:

"Kontrakt" betyder den specifikke skriftlige aftale om salg af varer, tjenester og abonnementer fra Autronica til køber eller, hvis der ikke er nogen, Autronicas tilbud og, hvor det er relevant, skriftlig bekræftelse af ordren (i begge tilfælde inklusive deres bilag).

"FAT" betyder fabriksaccepttest.

"Part"/"Parter" henviser til Autronica og/eller køber.

"Køber" betyder virksomheden, enheden eller personen, der er beskrevet i kontrakten.

"Specifikationer" betyder den tekniske definition og/eller beskrivelse, der er fastsat i kontrakten, eller, hvis en sådan bestemmelse ikke foreligger, og for alle aspekter, der ikke er omfattet, Autronicas tekniske definition og/eller beskrivelse, der var gældende på datoen for kontrakten.

2. INDHOLD I LEVERING

Leveringsindholdet og udførelsen er specificeret i Autronicas ordrebekræftelse. Betalingen for varer eller tjenester, der ikke er omfattet af ordrebekræftelsen, opkræves separat.

For softwareabonnementstjenester såsom, men ikke begrænset til, AutroMaster, gælder de yderligere vilkår i bilag I-IV.

3. TEGNINGER OG TEKNISK DOKUMENTATION

Alle tegninger og teknisk dokumentation vedrørende varerne eller deres fremstilling, installation eller idriftsættelse, indsendt af Autronica, før eller efter udarbejdelse af kontrakten, forbliver Autronicas ejendom og må ikke uden Autronicas skriftlige samtykke anvendes til andre formål end det, de blev leveret til. De må ikke uden Autronicas samtykke på anden måde anvendes eller kopieres, gengives, overføres eller kommunikeres til en tredjepart (undtagen til varernes slutkunde som oplyst af køber og aftalt i kontrakten) eller anvendes til fremstilling, design eller andre uautoriserede formål. 

Autronica forbeholder sig til enhver tid inden leveringen af Autronicas endelige tegninger til køber ret til at foretage eventuelle nødvendige ændringer af tegningerne og den tekniske dokumentation uden forudgående varsel. 

Alle vægtdata betragtes kun som omtrentlige indikationer, medmindre Autronica udtrykkeligt har bekræftet dem som bindende. 

Autronica skal inden for den tid, der er angivet i kontrakten, forsyne køber med de oplysninger og tegninger, der er nødvendige for, at køber kan betjene og vedligeholde varerne. Disse oplysninger og tegninger skal leveres i det antal eksemplarer, der er aftalt i kontrakten, eller mindst én kopi af hver. Autronica er ikke forpligtet til at levere produktionstegninger til varerne eller til reservedele. Medmindre andet er aftalt af parterne, er oplysningerne og tegningerne tilgængelige på norsk eller engelsk.

4. PRISER

Medmindre andet er angivet i kontrakten, er alle priser EXW Hvidovre, Danmark (INCOTERMS 2020), anført i den gyldige valuta, eksklusive moms, skat og alle andre gældende afgifter. Alle priser er baseret på reglerne for import, skat og told som er gældende på datoen for underskrivelsen af kontrakten. Særlig emballage, der specifikt kræves af køber, er ikke inkluderet i prisen. Endvidere er prisen baseret på materialer gældende på kontrakt- og tilbudsdatoen og kan ændre sig grundet øgninger i materiale omkostninger knyttet til tariffer, importafgifter, handelspolitik, epidemier, markedsforhold og valutakurs.

 

Autronica forbeholder sig ret til at hæve prisen med mængden af øgede omkostninger som følge af ændringer eller rettelser fra køber fra specifikationerne, oplysninger eller vilkår og betingelser, som kontrakten var baseret på, eller på grund af afbrydelser, forsinkelser, fejl eller misforståelser, der påvirker installationen eller idriftsættelsen, som Autronica ikke er ansvarlig for.

Ordrer under DKK 500,00 ekskl. moms pålægges administrationsgebyr

5. GYLDIGHED

Tilbud er gyldige i 30 dage fra udstedelsesdatoen og er underlagt bekræftelse fra Autronica på tidspunktet for købers accept af tilbud.

6. TIDSPUNKT FOR LEVERING

Tidspunktet for levering angives af Autronica i ordrebekræftelsen/leveringskontrakten. Hvis en levering er afhængig af oplysninger fra køber, og hvis disse oplysninger ikke gives indenfor den aftalte tid, kan Autronica frit fastsætte et nyt leveringstidspunkt.

7. LEVERINGSBETINGELSER

Alle leverancer foretages i henhold til INCOTERMS 2020. Medmindre andet er angivet, leveres varerne EXW Hvidovre, INCOTERMS 2020. Andre leveringsbetingelser skal aftales skriftligt på forhånd. Køber er ansvarlig for at informere Autronica, hvis leveringsadressen afviger fra fakturaadressen. Køber er ansvarlig for forsikring samt for at afholde omkostningerne hertil.

Varerne leveres og mærkes i overensstemmelse med Autronicas standardpraksis, medmindre specifik emballage, mærkning, etikettering eller transport på forhånd er skriftligt aftalt.

8. SIKKERHED FOR UBETALT KØB

Ejendomsretten til varerne overgår til køber, når hele beløbet for købet er betalt. Varerne skal opbevares på en sådan måde, at der ikke er nogen tvivl om ejendomsforbehold. Køber må ikke pantsætte sådanne varer, og varerne er ikke underlagt andre fortrinsrettigheder.

9. OVERFØRSEL AF RISIKO

Ansvar og risiko i forbindelse med varerne overføres til køber i overensstemmelse med INCOTERMS 2020-reglerne.

10. RETURNERING AF VARER/ANNULLERING AF ORDRER

Returnering af varer kan kun ske efter Autronicas forudgående skriftlige godkendelse, på købers risiko og omkostninger. Returnering af varer vil kun blive accepteret af Autronica, hvis dette fremlægges af køber inden for tre (3) måneder efter færdiggørelsen af projektet eller efter levering af enkelte ordrer. I tilfælde af returnering af standardlagervarer, uåbnede eller i ubrugt tilstand, kanop til 80 % af den fakturerede værdi blive krediteret køber.

Hvis presserende omstændigheder gør det nødvendigt for køber at annullere ordren, og Autronica godkender dette skriftligt, har Autronica ret til at fakturere et afbestillingsgebyr, beregnet i forhold til det omfang varerne er klar til levering, dog med et minimumsgebyr svarende til 20 % af værdien af den samlede levering og minimum DKK 3.000.

Varer, der er særligt tilpasset en kundeordre, kan ikke returneres.

Ved returnering af varer, der er godkendt skriftligt af Autronica, betales fragten af køber. I tilfælde af reparation eller returnering af varer under reklamationsretten vil Autronica håndtere dette i henhold til CPT (INCOTERMS 2020). Medmindre Autronica har angivet andet, skal de udskiftede dele returneres af køber til Autronica til inspektion

11. FABRIKSACCEPTTEST (FAT) OG IDRIFTSÆTTELSE

Test af varer før afsendelse gennem FAT, når det er aftalt i kontrakten, udføres på Autronicas anlæg i overensstemmelse med Autronicas testprocedure.

Parterne i kontrakten kan indgå aftale om yderligere test. Omkostningerne til disse test afholdes af køber, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. 

Autronica skal inden for rimelig tid underrette køber om dato og sted for FAT, så køber kan være til stede, hvis køber ønsker at være til stede eller repræsenteret. Hvis køber vælger ikke at være repræsenteret i forbindelse med udførelse af FAT, sender Autronica en kopi af testrapporten til køber, som er endelig og bindende.

Hvis nogen af varerne ved udførelsen af FAT ikke opfylder specifikationerne, skal Autronica træffe alle nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe manglerne. Medmindre manglen er ubetydelig, skal nye test af de defekte varer udføres, hvis køber med rimelighed anmoder om det.

Køber afholder alle udgifter til rejse og overnatning for sine repræsentanter i forbindelse med FAT og skal overholde alle gældende regler om fortrolighed, sundhed og sikkerhed, når disse befinder sig hos Autronica eller dennes leverandører.

I mangel af en FAT som beskrevet ovenfor skal køber undersøge varerne inden for en rimelig frist og senest tredive (30) dage efter modtagelsen og straks skriftligt underrette Autronica om eventuelle fejl og mangler, som Autronica er ansvarlig for. Hvis køber undlader at gøre dette, anses varerne som værende accepteret.

Afsluttende inspektion og eventuel idriftsættelse af leveret udstyr skal ske i overensstemmelse med Autronicas tekniske dokumentation, der er relevant for de leverede varer, eller i henhold til særlig skriftlig aftale.

Hvis der kræves særlige klassifikationscertifikater for en særlig levering, som Autronica ikke er i besiddelse af, vil omkostningerne ved deres tilvejebringelse blive faktureret køber til fuld pris.

12. KRAV OG MANGLER

Køber er forpligtet til at foretage en inspektion af varerne umiddelbart efter modtagelsen af dem. Ethvert krav skal fremsættes skriftligt, straks efter fejlen er eller burde have været bemærket – og uanset årsag – senest 14 dage efter modtagelsen af varerne.

Efter et manglende krav eller en manglende klage kan køber ikke på et senere tidspunkt gøre krav på nogen mangel, som kunne være blevet fastslået ved en grundig undersøgelse af varerne.

Krav vedrørende fejl eller mangler, som ikke kunne fastslås ved undersøgelsen umiddelbart efter leveringen, skal gøres gældende uden unødig forsinkelse.

Køber skal indsende sin klage senest 24 måneder efter leveringen. Køber mister enhver ret til at klage efter udløbet af de 24 måneder.

Køber kan kræve levering af erstatningsvarer eller reparation af defekte varer. Autronica afgør, om defekten skal udbedres ved reparation eller udskiftning. 

Hvis køber søger hjælp udenfor Autronicas normale arbejdstid, vil Autronica forsøge at imødekomme denne anmodning, såfremt køber betaler det aktuelle startgebyr og overtidsbetaling.

Køber kan ikke kræve en forholdsmæssig rabat eller kompensation for levering af defekte varer, og køber er ikke berettiget til at ophæve aftalen med Autronica på grund af sådanne mangler.

Autronica påtager sig intet juridisk ansvar, hvis de leverede varer anvendes på anden måde end tilsigtet.

Autronica forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller forbedringer i sin produktportefølje uden at være forpligtet til at foretage udskiftning af produkter, der er solgt.

Køberes ret til at klage er ugyldig, hvis varerne ikke eller på forkert måde er opbevaret, installeret, anvendt eller vedligeholdt i overensstemmelse med Autronicas anvisninger og almindelig praksis, der er relevant for disse varer.

Autronica er ikke ansvarlig ved modifikation eller ændring af varerne uden Autronicas forudgående skriftlige tilladelse.

Med undtagelse af købers ret til at klage er Autronica ikke ansvarlig for noget tab eller erstatningskrav, der måtte opstå direkte eller indirekte eller for fejl eller mangler i de varer og/eller tjenester, der leveres af Autronica.

13. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Autronica vil skadesløsholde køber over for erstatning eller tab, som køber pådrager sig for personskade, dødsfald eller tingskade i det omfang, det er forårsaget direkte af varerne eller uagtsomhed over for eller misligholdelse af kontrakten af Autronica under udførelsen af arbejdet, men ikke i det omfang, at tabet eller ansvaret var forårsaget af andre. 

Uagtet modstridende indhold i disse vilkår eller i noget tilbud eller nogen købsordre eller kontrakt og i videst muligt omfang tilladt ved lov, er Autronicas og selskabets associerede selskabers, medarbejderes, og repræsentanters samlede ansvar over for køber, i eller uden for kontrakt (herunder uagtsomhed) eller på anden måde, begrænset til den pris, der er fastsat i kontrakten, og udelukker ethvert indirekte, forbundet, særligt eller økonomisk tab, tab af fortjeneste, tab af rådighed, tab af kontrakter, omkostningsforpligtelser, erstatningskrav eller udgifter, uanset hvordan de måtte opstå. Autronica er ikke ansvarlig over for køber for eventuel misligholdelse af sine forpligtelser, medmindre Autronica får skriftlig meddelelse om kravet inden for et (1) år efter, at køber har meddelt den hændelse, der danner grundlag for kravet. 

Hvis tredjemand indsender et erstatningskrav mod en af parterne, skal denne part med det samme skriftligt underrette den anden part herom.

14. OVERHOLDELSE AF KONTROLREGLERNE FOR EKSPORT

Hvis køber overfører varer (hardware og/eller software og/eller teknologi samt tilhørende dokumentation, uanset leveringsmåde) leveret af Autronica eller tjenester (herunder alle former for teknisk support), der udføres af Autronica, til en tredjepart, skal køber overholde alle gældende nationale og internationale (re)eksportkontrolregler i Danmark, EU og USA.

Forud for enhver overførsel af varer, bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser, som Autronica leverer til en tredjepart, skal køber med passende foranstaltninger særligt kontrollere og garantere, at:

Der ikke vil ske nogen overtrædelse af en embargo, som Den Europæiske Union, USA og/eller De Forenede Nationer har indført ved en sådan overførsel, ved at formidle kontrakter vedrørende disse varer og tjenester eller ved at tilvejebringe andre økonomiske ressourcer i forbindelse med disse varer, bygge- og anlægsarbejder og tjenester, også under hensyntagen til begrænsningerne i den indenlandske virksomhed og forbud mod at omgå disse embargoer

Sådanne varer og tjenester ikke er bestemt til anvendelse i forbindelse med oprustning, nuklear teknologi eller våben, hvis og i det omfang en sådan anvendelse er omfattet af forbud eller tilladelse, medmindre der gives tilladelse

Bestemmelserne på alle gældende lister over sanktionerede parter i Den Europæiske Union og USA vedrørende handel med enheder, personer og organisationer, der er anført deri, er taget i betragtning.

Hvis det er nødvendigt for at give myndighederne eller Autronica mulighed for at foretage eksportkontroller, skal køber på anmodning fra Autronica straks formidle alle oplysninger til Autronica vedrørende den pågældende slutkunde, den særlige destination og den særlige tilsigtede anvendelse af varer og tjenester, der leveres af Autronica, samt eventuelle eksisterende restriktioner for eksportkontrol.

Køber skal sikre og holde Autronica skadesløs fra og mod ethvert krav, søgsmål, handling, bøde, tab, omkostninger og erstatningskrav som følge af eller i forbindelse med købers manglende overholdelse af eksportkontrolregler, og køber skal kompensere Autronica for alle tab og udgifter som følge heraf.

15. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER OG DATAFORTROLIGHED

Begge parter er enige om, at i forbindelse med udførelsen og administrationen af kontrakten vil personoplysninger fra begge parter til fakturering og kontraktadministration blive behandlet i overensstemmelse med lovgivning om databeskyttelse. 

Hvis en part forsyner den anden part med personoplysninger, vil parten sikre, at denne har juridisk ret til at gøre det, herunder indhente samtykke og give meddelelse til de personer, hvis personoplysninger er formidlet til den anden part, hvis det er nødvendigt.

Autronica har en databeskyttelseserklæring for websteder, som beskriver Autronicas praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger via selskabets websteder, medmindre der findes en separat databeskyttelseserklæring for webstedet eller mobilapplikationen. Autronica har også en separat generel databeskyttelseserklæring, der omfatter personoplysninger, som Autronica kan indsamle og behandle separat og uafhængigt af selskabets websteder og mobilapplikationer.

16. UDDANNELSE

Instruktion i brugen af Autronicas produkter ud over de instruktioner, der findes i Autronicas standarddokumentation, er ikke en del af standardleveringen. En sådan uddannelse/et sådant kursus skal aftales separat.

17. FORCE MAJEURE

Ingen part skal anses som værende i strid med nogen forpligtelse eller ansvarlig overfor den anden part, hvis parten ikke opfylder eller forsinker udførelsen af en forpligtelse som følge af omstændigheder, der med rimelighed er ude af partens kontrol, herunder, men ikke begrænset til, strejker, arbejdskonflikter, brand, naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, sabotage, invasioner, optøjer, nationale nødsituationer, piratkopiering, kapring, terrorhandlinger, embargoer eller begrænsninger, ekstreme vejrforhold eller trafikforhold, midlertidige lukninger af veje, lovgivning, regulering, ordre eller anden handling fra nogen regering eller statslig myndighed.

Den part, der hævder at være berørt af force majeure, skal straks underrette den anden part om intervention og ophør af sådanne omstændigheder.

Hvis force majeure forhindrer køber i at opfylde sine forpligtelser, skal køber kompensere Autronica for udgifter i forbindelse med fremstilling, levering, sikring og/eller beskyttelse af varerne.

Hvis force majeure varer længere end seks (6) måneder, har begge parter ret til skriftligt at ophæve aftalen.

18. UOVERENSSTEMMELSER, GÆLDENDE LOVGIVNING

Alle tvister og uoverensstemmelser om forståelsen af de gældende betingelser skal afgøres i henhold til dansk lov og endeligt og bindende afgøres ved voldgift i København.

I tilfælde af en tvist har hver part ret til at kræve, at der udpeges en voldgiftsret. Den part, der ønsker at få et spørgsmål afgjort ved voldgift, skal udpege en voldgiftsmand og ved en anbefalingsskrivelse opfordre den anden part til at udpege sin voldgiftsmand inden for 14 dage. Skrivelsen skal også indeholde en kort beskrivelse af, hvilke spørgsmål der ønskes bedømt af voldgiften. Hvis den anden part ikke har udpeget en voldgiftsmand inden for den nævnte frist, vil en sådan blive udpeget af formanden for Sø- og Handelsretten.

Parternes voldgiftsmand udpeger i fællesskab en dommer, der skal fungere som formand for voldgiftsretten. Hvis der ikke kan vælges en dommer i fællesskab, vil de udpegede voldgiftsmænd sammen rådføre sig med formanden for Sø- og Handelsretten med en anmodning om, at præsidenten efter indledende drøftelser med parterne udpeger en dommer, der skal fungere som voldgiftsdommer ved voldgiftsretten.

Voldgiftsretten træffer afgørelse i tvisten i henhold til gældende dansk lov og vil selv afgøre reglerne for retssagen i overensstemmelse med de generelle principper i retsplejen.

 

ANNEX 1: Specific terms and conditions for subscription services

ANNEX 2: End user license agreement

ANNEX 3: Resell agreement

ANNEX 4: Data processing and transfer agreement